Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

baner-www

 

Baner Press Glass final

 

 

 ET-Swiat-Szkla-480x150

Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Część 2
Data dodania: 18.03.17

Od grudnia 2016 r. drzwi przeciwpożarowe objęte zostały zharmonizowaną normą wyrobu PN-EN 16034:2014-11. Dokument ten opisuje wszystkie charakterystyczne właściwości drzwi, bram i otwieralnych okien związane z odpornością ogniową i dymoszczelnością. W niniejszym artykule, podobnie jak w jego pierwszej części z wydania 2/2017 „Świata Szkła”, omówiona została metodyka badań odporności ogniowej oraz dymoszczelności zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w normie wyrobu.

 

 

Dymoszczelność [17, 33, 36, 58, 59]Podobnie, jak w przypadku odporności ogniowej, badanie dymoszczelności przeprowadzane jest na specjalnie wytypowanych elementach próbnych zestawów drzwiowych. Muszą być one w pełni reprezentatywne dla tych, które zastosowane mają być w praktyce lub wykonane w taki sposób, aby zapewnić możliwie najszerszy zakres zastosowania wyników badań. Zgodnie z wymaganiami normy wyrobu [61] badanie należy przeprowadzić według procedury przedstawionej w normie PN-EN 1634-3: 2006+AC:2006 [63].

 

Przed badaniem wykonywana jest weryfikacja zgodności elementu próbnego z dostarczoną dokumentacją techniczną oraz sprawdzane są szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym, a ościeżnicą oraz konstrukcją mocującą. Element próbny do badań należy zamontować w standardowej lub uzupełniającej konstrukcji mocującej.

 

Pierwsze z wymienionych są tożsame z tymi do opisanych wcześniej badań w zakresie odporności ogniowej, natomiast drugie stanowią odpowiednik konstrukcji mocującej stowarzyszonej, czyli specjalnej konstrukcji, w której zestaw drzwiowy ma być zamontowany w praktyce. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku standardowych konstrukcji mocujących najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie konstrukcji podatnej, ponieważ w takim przypadku wyniki badania będą miały zastosowanie także do elementów zamontowanych w sztywnych konstrukcjach mocujących.

 

W przypadku zestawów drzwiowych, które wyposażone są w elementy zamykające (zamykacz, zawias sprężynowy) i które przeznaczone są do otwierania bez pomocy siły mechanicznej, konieczne jest, podobnie jak w przypadku badań odporności ogniowej, określenie siły zamknięcia skrzydła.

 

Przed zamocowaniem ramy badawczej w czołowym otworze komory należy każde skrzydło zestawu drzwiowego otworzyć do kąta 30° i zamknąć ręcznie lub przy użyciu elementu zamykającego, jeżeli był zastosowany. Czynność należy powtórzyć 10 razy. Następnie wykonać należy określone w normie wyrobu [61] sprawdzenia związane z samoczynnym zamykaniem oraz zdolnością do zwolnienia.

 

 

2017 3 40 1

Fot. 9. Element próbny przed badaniem dymoszczelności, zamocowany w konstrukcji mocującej [58]

 

 

Po dokonaniu weryfikacji oraz sprawdzeń funkcjonalnych skrzydła rama badawcza wraz z zamontowaną w niej konstrukcją mocującą oraz elementem próbnym dostawiana jest do komory badawczej. Urządzenie badawcze oraz rama muszą być skonstruowane w taki sposób, aby po połączeniu stworzyć szczelne zamknięcie.

 

Komora badawcza umożliwiająca badanie zarówno w temperaturze otoczenia, jak i temperaturze podwyższonej, musi być wyposażona w osprzęt umożliwiający pomiar temperatury (do min. 250°C z dokładnością ±4°C), ciśnienia (z dokładnością do 10% wartości mierzonej) oraz przepływu powietrza (do min. 55 m3/h z dokładnością ±1 m3/h).

 

Do pomiaru temperatury w komorze badawczej zamontować należy 2 (w przypadku badania tylko w temperaturze otoczenia) lub 9 (w przypadku badania w temperaturze otoczenia i temperaturze podwyższonej) równomiernie rozłożonych termoelementów.

 

Czujka do pomiaru ciśnienia powinna być zamontowana w komorze badawczej w geometrycznym środku elementu próbnego, w odległości 5÷15 cm od jego powierzchni.

 

 

2017 3 40 2

Fot. 10. Element próbny przed badaniem dymoszczelności, zamocowany w konstrukcji uzupełniające [58]

 

 

(...)

Celem badania jest odwzorowanie oddziaływania na drzwi efektów związanych z rozprzestrzenianiem się dymu po budynku w przypadku wystąpienia pożaru. Stąd też w normie [63] określone są dwa przypadki związane z odległością od drzwi do miej sca, w którym w danej chwili występuje pożar lub z fazą jego rozwoju. Pierwszy z wymienionych przypadków odzwierciedla sytuację, w której nie występuje zauważalny wzrost temperatury. Dzieje się tak w przypadku, gdy drzwi znajdują się w znacznej odległości od miejsca powstania pożaru, a dochodzący do nich dym traci po drodze dużo ciepła, co w konsekwencji sprawia, że ma on mniejszą zdolność unoszenia się, a jego temperatura jest niższa. Powoduje to, że opada on ku podłodze, bardzo często skutecznie utrudniając orientację podczas ewakuacji. W normie [63] warunek ten określony został jako oddziaływanie temperatury otoczenia (około 20°C). Drugi przypadek dotyczy sytuacji, kiedy temperatura wzrasta do poziomu, w którym co prawda nie dochodzi do zapalenia materiałów palnych, jednakże w wyniku oddziaływania ciepła nastąpić mogą deformacje lub uszkodzenia uszczelnień zestawu drzwiowego. Warunki te określone są w normie badawczej [63] jako warunki oddziaływania temperatury podwyższonej (około 200°C). Podobnie, jak w przypadku odporności ogniowej, w celu pełnej oceny element próbny należy sprawdzić zarówno przy oddziaływaniu ognia od strony zawiasów, jak i od strony przeciwnej.

 

Badanie dymoszczelności rozpoczyna się od wyznaczenia strumienia przepływu przez konstrukcję mocującą i komorę badawczą w temperaturze otoczenia. Następnie ustalany jest całkowity strumień przepływu przez urządzenie badawcze, konstrukcję mocującą oraz element próbny w temperaturze otoczenia. Pomiar przepływu należy wykonać przy różnicach ciśnienia 10 i 25 Pa, które to utrzymywane są przez 2 minuty. Wartość strumienia przepływu określana jest pod koniec tego okresu. Następnie, jeżeli wymagane jest, aby element próbny ocenić również w temperaturze podwyższonej, to komora badawcza zostaje nagrzana do wymaganej, ustabilizowanej temperatury 200°C ±20°C. Po wykonaniu tej czynności sprawdzany jest całkowity strumień przepływu w temperaturze podwyższonej. Końcowym etapem jest natomiast ustalenie strumienia przepływu przez urządzenie badawcze i konstrukcję mocującą lub uzupełniającą. W przypadku temperatury podwyższonej pomiary wykonywane są przy różnicach ciśnienia 10, 25 i 50 Pa. Dodatkowo należy je wykonać w ciągu 10 minut od osiągnięcia wymaganej temperatury, a różnica ciśnienia, podobnie jak dla temperatury otoczenia, powinna być utrzymywana przez 2 minuty.

 

Po przeprowadzonym badaniu lub badaniach drzwiom przeciwpożarowym nadawana jest odpowiednia klasa dymoszczelności. Klasyfikacja w zakresie dymoszczelności nadawana jest zgodnie z PN-EN 13501-2 [60], która to norma definiuje dwie klasy dymoszczelności drzwi: 

  1. Sa – w przypadku, gdy maksymalna prędkość przepływu mierzona w temperaturze otoczenia (20°C), przy ciśnieniu do 25 Pa nie przekracza 3 m3/h na metr szczeliny pomiędzy ruchomymi a zamocowanymi elementami składowymi drzwi, z wyłączeniem szczeliny progowej;
  2. S200 – w przypadku, gdy maksymalna prędkość przepływu mierzona zarówno w temperaturze otoczenia (20°C) jak i temperaturze podwyższonej (200°C), przy ciśnieniu do 50 Pa nie przekracza 20 m3/h, w przypadku drzwi jednoskrzydłowych, lub 30 m3/h w przypadku drzwi dwuskrzydłowych. 

 

W dokumencie klasyfikacyjnym przedstawiony jest również zakres bezpośredniego zastosowania wyników badań, czyli opis zmian, jakie przeprowadzić można w przebadanym elemencie, których wprowadzenie nie spowoduje obniżenia klasy dymoszczelności. Zmiany te wprowadzić można bez potrzeby dodatkowych obliczeń, ocen itp. Zastosowanie wyników badań dymoszczelności może również zostać rozszerzone zgodnie z tzw. normą EXAP. Wnioskować o takie rozszerzenie może tylko i wyłącznie „właściciel” wszystkich badań odniesienia i istniejących wcześniej wyników badań będących podstawą rozszerzenia lub osoba posiadająca pisemne pozwolenie „właściciela” na wykorzystanie przedstawionej dokumentacji badawczej. Rozszerzony zakres zastosowania jest prognozowaniem oczekiwanej dymoszczelności drzwi, którego głównym założeniem jest to, że dany element po rozszerzeniu osiągnąłby wymaganą klasę dymoszczelności, w przypadku gdy zbadano by go zgodnie z PN-EN 1634-3:2006+AC:2006 [63]. Kluczem do osiągnięcia wymaganego zakresu zastosowania jest dobór odpowiedniego elementu próbnego do badania oraz zastosowanie odpowiedniej konstrukcji mocującej.

 

 

Samoczynne zamykanie [17]Charakterystyka określona w normie PN-EN 16034 [61] jako samoczynne zamykanie oznacza zdolność drzwi znajdujących się w pozycji otwartej do pełnego zamknięcia w swojej ościeżnicy, w tym zatrzaśnięcia zapadki, w którą mogą być wyposażone, bez interwencji ludzkiej, tylko i wyłącznie dzięki energii zgromadzonej w elemencie zamykającym. Zgodnie z normą [61] samoczynne zamykanie należy zweryfikować dla każdego wyrobu nią objętego. Dlatego też na każdym elemencie próbnym przeszklonych drzwi przeciwpożarowych przygotowanym do badań w zakresie dymoszczelności, czy też odporności ogniowej, należy przeprowadzić 25 cykli otwierania i zamykania skrzydła, w następujący sposób:

  1. W przypadku przeszklonych drzwi rozwieranych i obrotowych należy otworzyć skrzydło elementu próbnego z pozycji w pełni zamkniętej do maksymalnego możliwego poziomu i kąta przynajmniej 90°, a następnie przywrócić do pozycji zamknięcia,
  2. W przypadku przeszklonych drzwi przesuwnych należy otworzyć skrzydło drzwiowe elementu próbnego z pozycji w pełni zamkniętej do maksymalnego możliwego poziomu lub w przypadku, gdy nie jest to możliwe na odległość min. 300 mm, a następnie przywrócić do pozycji zamknięcia

 

W sytuacji, gdy element próbny nie jest wyposażony w urządzenie zamykające skrzydło operacja otwierania i zamykania powinna zostać przeprowadzona manualnie. Dla przeszklonych drzwi wyposażonych w element zamykający (np. samozamykacz lub zawias sprężynowy) skrzydło otwierane jest manualnie, natomiast zamknięcie mechanicznie przy użyciu urządzenia zamykającego. W takich przypadkach, oprócz operacji opisanych powyżej, należy wykonać dodatkowo jedną operację otwierania i zamykania w następujący sposób:

a. w przypadku przeszklonych drzwi przeciwpożarowych bez urządzenia koordynującego zamknięcie (dotyczy drzwi jednoskrzydłowych oraz drzwi dwuskrzydłowych w przypadku braku elementu zamykającego na skrzydle biernym):

  • skrzydła elementów próbnych przesuwnych poziomo należy otworzyć na odległość 300 mm przytrzymać w pozycji otwartej przez 20 ±2 s, a następnie zwolnić i pozwolić na zamknięcie z prędkością nie przekraczającą 300 mm/s, (dla elementów przesuwnych pionowo maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 150 mm/s),
  • skrzydła elementów próbnych przesuwnych poziomo należy otworzyć na odległość 300 mm przytrzymać w pozycji otwartej przez 20 ±2 s, a następnie zwolnić i pozwolić na zamknięcie z prędkością nie przekraczającą 300 mm/s, (dla elementów przesuwnych pionowo maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 150 mm/s),

b. w przypadku przeszklonych drzwi przeciwpożarowych wyposażonych w urządzenie koordynujące zamknięcie (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych np. w regulator kolejności zamykania):

  • skrzydło czynne elementów próbnych rozwieranych lub obrotowych należy otworzyć do kąta 10° ±2° (dla kontrolowanego elementu zamykającego) lub do kąta 30° ±2° (dla niekontrolowanego elementu zamykającego), przytrzymać w pozycji otwartej przez 20 ±2 s, a następnie zwolnić i pozwolić na zamknięcie z prędkością nie przekraczającą 300 mm/s,
  • następnie należy otworzyć oba skrzydła elementów próbnych do kąta 10° ±2° (dla kontrolowanego elementu zamykającego) lub do kąta 30°±2° (dla niekontrolowanego elementu zamykającego) lub na odległość 300 mm (w przypadku przeszklonych drzwi przesuwnych) powyżej minimalnej pozycji działania elementu koordynującego zamknięcie, przytrzymać skrzydło bierne w pozycji otwartej przez 20 ±2 s, a następnie zwolnić i pozwolić na zamknięcie z prędkością nie przekraczającą 300 mm/s.

 

 

Zdolność do zwolnienia [17]Zdolność do zwolnienia sprawdzana jest tylko w sytuacji, gdy przeszklone drzwi przeciwpożarowe wyposażone są w element mający na celu utrzymywanie ich w stałej pozycji. Zgodnie z wymaganiami normy wyrobu [61] weryfikację omawianej cechy należy wykonać na elemencie próbnym przygotowanym do badania w zakresie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności poprzez 3-krotne zasymulowanie sygnału pożarowego (np. poprzez odcięcie zasilania od elementu utrzymującego drzwi w pozycji otwartej). Za każdym razem po zasymulowaniu sygnału skrzydło drzwi przejść musi do pozycji pełnego zamknięcia. Jeżeli każda z prób zakończy się powodzeniem uznaje się, że dane przeszklone drzwi przeciwpożarowe posiadają zdolność do zwolnienia. 

 

 

PodsumowanieKlasa odporności ogniowej czy też dymoszczelności przeszklonych drzwi przeciwpożarowych zależna jest od wielu czynników związanych zarówno z ich konstrukcją jak też sposobem zamocowania, dlatego też nie da się jej ocenić na podstawie projektu danego zamknięcia lub specyfikacji materiałów składowych. Nawet niewielka zmiana w konstrukcji czy też montażu może mieć znaczący wpływ na właściwości przeciwpożarowe drzwi, dlatego też jedynym sposobem na określenie rzeczywistej klasy odporności ogniowej lub dymoszczelności jest wykonanie odpowiedniego cyklu badań. 

 

Warto również zaznaczyć, że nie da się na podstawie badań odporności ogniowej czy dymoszczelności ocenić, czy inne – podstawowe wymagania eksploatacyjne danego wyrobu – są spełnione i w jakim zakresie. Stąd opisana wcześniej zależność pomiędzy omawianą normą wyrobu a jedną z norm wyrobu opisującą wymagania eksploatacyjne z wyłączeniem charakterystyk „ogniowych” [64÷67]. Teoretycznie wg normy [61] można zadeklarować wszelkie ogniowe cechy drzwi i jeżeli takie drzwi nie byłyby otwierane ani narażone na oddziaływania klimatyczne, to norma ta byłaby wystarczającym dokumentem odniesienia. W rzeczywistości jest to przykład sztuczny, bardzo sporadycznie mający zastosowanie w rzeczywistości, dlatego też, wprowadzając drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, należy zawsze pamiętać nie tylko o wymaganiach opisanych w normie [61] ale i innych dokumentach odniesienia, bo tylko wtedy uzyskamy całkowita pewność, że wprowadzane wyroby spełniają wszystkie niezbędne wymagania i kryteria zgodne z zamierzonym zastosowaniem.

 

 

Bartłomiej Sędłak
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Badań Ogniowych

Paweł Sulik
Instytut Techniki Budowlanej
Zakład Badań Ogniowych

 

 

Bibliografia

[1] R. A. Glass and A. I. Rubin: Fire safety for high-rise buildings. Gaithersburg, MD, 1979.

[2] P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, and W. Węgrzyński: Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych, w Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy, A. Halicka, Ed. Politechnika Lubelska, 2014, pp. 105–120.

[3] S. Sassi, P. Setti, G. Amaro, L. Mazziotti, G. Paduano, P. Cancelliere, and M. Madeddu: Fire safety engineering applied to high-rise building facades. MATEC Web Conf., vol. 46, p. 04002, May 2016.

[4] A. Noskowiak: Przepuszczalność powietrza, wodoszczelność i odporność na obciążenie wiatrem. „Świat Szkła” 4/2005.

[5] A. Borowy: Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych. „Inżynier Budownictwa” 3/2006.

[6] Z. Czajka: Wymagania i badania niezbędne do oznakowania CE okien według zharmonizowanej normy europejskiej en 14351-1. Cz. 1. „Świat Szkła” 5/2007.

[7] Z. Czajka: Wymagania i badania niezbędne do oznakowania CE okien według zharmonizowanej normy europejskiej en 14351-1. Cz. 1. „Świat Szkła” 6/2007. 

[8] A. Iżewska: Ocena akustyczna okien w świetle normy zharmonizowanej PN-EN 14351-1:2006. „Materiały Budowlane” 8/2007.

[9] O. Korycki, K. Kuczyński: Zasady wprowadzania do obrotu stolarki budowlanej w świetle PN-EN 14351-1:2006. „Materiały Budowlane” 8/2007.

[10] M. Jakimowicz: Wymagania techniczne okien a wybrane właściwości wg PN-EN 14351-1:2006. „Świat Szkła” 7–8/2008.

[11] M. Jakimowicz: Okna i drzwi balkonowe w świetle obowiązującego prawa. „Świat Szkła” 7–8/2010.

[12] A. Schmidt: Projekt normy wyrobu dla drzwi wewnętrznych: prEN 14351-2 – stan prac. „Świat Szkła” 5/2015.

[13] Z. Laskowska, A. Borowy: Szyby w elementach o określonej odporności ogniowej. „Świat Szkła” 12/2015.

[14] K. Zieliński: Szkło ogniochronne. „Świat Szkła” 1/2008. 

[15] Y. Zhan, Z. Xia, W. Xin, and L. Hai-lun: Application and Integrity Evaluation of Monolithic Fire-resistant Glass. Procedia Eng., vol. 11, pp. 603–607, 2011.

[16] Z. Laskowska, A. Borowy: Szyby zespolone w elementach o określonej odporności ogniowej. „Świat Szkła” 3/2016.

[17] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi zgodnie z PN-EN 16034. „Materiały Budowlane” 11/2015.

[18] A. Borowy: Fire Resistance Testing of Glazed Building Elements in POŽÁRNÍ OCHRANA 2014, 2014, pp. 15–17.

[19] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych. „Izolacje”, 1/2016.

[20] D. Izydorczyk, B. Sędłak, and P. Sulik: Fire Resistance of timber doors - Part II: Technical solutions and test results. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 86, pp. 129–132, 2014.

[21] D. Izydorczyk, B. Sędłak, and P. Sulik: THERMAL INSULATION OF SINGLE LEAF FIRE DOORS, Test results comparison in standard temperature- time fire scenario for different types of doorsets. Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[22] D. Izydorczyk, B. Sędłak, and P. Sulik: Fire Resistance of timber doors - Part I: Test procedure and classification. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 86, pp. 125–128, 2014.

[23] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik: Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych. „Materiały Budowlane” 11/2014.

[24] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, and D. Izydorczyk: FIRE RESISTANCE GLAZED CONSTRUCTIONS CLASSIFICATION, Changes in the field of application. Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[25] J. Kinowski, P. Sulik, B. Sędłak: Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej. BiTP, vol. 42, no. 2, pp. 135–140, 2016.

[26] B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1. „Świat Szkła” 3/2012.

[27] B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 2. „Świat Szkła” 4/2012.

[28] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa pionowych elementów przeszklonych. „Szkło i Ceramika” 5/2015.

[29] B. Sędłak, P. Sulik, J. Kinowski: Wymagania i rozwiązania techniczne systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej. BiTP, vol. 42, no. 2, pp. 167–171, 2016.

[30] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak: Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych w: XXVII Konferencja Naukowo- Techniczna Awarie Budowlane, 20-23.05, Szczecin – Międzyzdroje, 2015, pp. 771–778.

[31] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak: Bezinwazyjna weryfikacja poprawności wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych w: Problemy techniczno- prawne utrzymania obiektów budowlanych: Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, 2016, pp. 147–150.

[32] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych. Część 1. „Świat Szkła” 7–8/2015.

[33] P. Sulik, B. Sędłak: Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi. „Inżynier Budownictwa” 11/2015.

[34] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami. „Świat Szkła” 3/2015.

[35] P. Sulik, B. Sędłak: Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych. „Świat Szkła” 2/2015.

[36] P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk: Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja. „Logistyka” 6/2014.

[37] P. Roszkowski and P. Sulik: SANDWICH PANELS – BEHAVIOR IN FIRE BASED ON FIRE RESISTANCE TESTS. Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[38] P. Roszkowski, B. Sędłak: Metodyka badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych. „Świat Szkła” 9/2011.

[39] B. Sędłak, P. Roszkowski: Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych. „Świat Szkła” 7–8/2012.

[40] B. Sędłak: Systemy przegród aluminiowo szklanych o określonej klasie odporności ogniowej. „Świat Szkła” 10/2013.

[41] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych. „Świat Szkła” 2/2014.

[42] P. Sulik, B. Sędłak: Odporność ogniowa drewnianych przeszklonych ścian działowych. „Świat Szkła” 3/2015.

[43] B. Sędłak, P. Sulik: Odporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych. „Materiały Budow;ane” 7/2015.

[44] B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych ścian działowych. „Świat Szkła” 5/2015.

[45] B. Sędłak, J. Kinowski, D. Izydorczyk, and P. Sulik: FIRE RESISTANCE TESTS OF ALUMINIUM GLAZED PARTITIONS, Results comparison. Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016.

[46] B. Sędłak, P. Sulik: Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych zgodnie z wymaganiami nowego wydania normy badawczej. Cz. 2. „Świat Szkła” 5/2016.

[47] B. Sędłak, P. Sulik: Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych według wymagań nowego wydania normy badawczej. Cz. 1. „Świat Szkła” 2/2016.

[48] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1. „Świat Szkła” 9/2012. 

[49] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 2. „Świat Szkła” 10/2012.

[50] B. Sędłak, J. Kinowski: Badania odporności ogniowej ścian osłonowych – przyrosty temperatury na szybach. „Świat Szkła” 11/2013.

[51] B. Sędłak: Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 1. „Świat Szkła” 3/2014.

[52] B. Sędłak: Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 2. „Świat Szkła” 5/2014.

[53] B. Sędłak: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3. „Świat Szkła” 7–8/2014.

[54] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik: Izolacyjność ogniowa aluminiowoszklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego. „Izolacje” 2/2015.

[55] P. Sulik, B. Sędłak: Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji. „Materiały Budowlane” 9/2015. 

[56] P. Sulik, B. Sędłak, and J. Kinowski: Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of curtain wall test specimens in: MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 02006.

[57] J. Kinowski, B. Sędłak, and P. Sulik: Large glazing in curtain walls - Study on impact of fixing methods on fire resistance in: MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 05004.

[58] B. Sędłak: Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności. „Świat Szkła” 4/2013.

[59] B. Sędłak, A. Frączek, P. Sulik: Wpływ zastosowanego rozwiązania progowego na dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych. „Materiały Budowlane” 7/2016.

[60] PN-EN 13501-2:2016 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnych.

[61] PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

[62] PN-EN 1634-1:2014 Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych. Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien.

[63] PN-EN 1634-3:2006+AC:2006 Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych. Część 3: Sprawdzenie dymoszczelności drzwi i żaluzji.

[64] PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności.

[65] PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. 

[66] Projekt PN-EN 14351-2, Część 2: Drzwi wewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

[67] PN-EN 16361:2013-12 Drzwi z napędem. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelności.

[68] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

[69] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych.

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 03/2017

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec