Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Ogień jest bez szans. Inwestorzy wybierają jakość i bezpieczeństwo
Data dodania: 29.06.17

Planując nowe inwestycje budowlane – hotelowe, handlowe, budynki mieszkalne czy fabryki, podstawą jest wybór elementów, które zapewnią szeroko pojęte bezpieczeństwo w obiekcie. Mogą to być m.in. alarmy, systemy wczesnego reagowania czy przegrody przeciwpożarowe, które są kluczowymi czynnikami zapewniającymi bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej. Od wyboru tych elementów może zależeć życie lub zdrowie wielu osób, dlatego testuje się je w bardzo rygorystycznych warunkach. Badanie odporności ogniowej drzwi i bram przeprowadza się w temperaturze sięgającej nawet 1150°C.

 

20170622assa abloy ppoz

 

 

Aby budynek stał się obiektem użyteczności publicznej, powinien spełniać wyma-gania zapewniające bezpieczeństwo w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia. Jednym z ważniejszych i często niezauważanych elementów są bierne oddzielenia przeciwpożarowe, czyli drzwi i bramy o określonej klasie odporności ogniowej.

 

20170622assa abloy ppoz 3

 

W obiektach budowlanych stosuje się je jako przegrody wewnętrzne, które dzielą przestrzeń budynku na strefy pożarowe i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i dymu w czasie pożaru.

 

20170622assa abloy ppoz 4

 

Głównym zadaniem oddzieleń jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz ekipom prowadzącym akcje ratowniczą. Drzwi mu-szą być odpowiednio dobrane pod względem klasy odporności ogniowej, określa-nej przez kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

 

20170622assa abloy ppoz 2

 

Wprowadzenie do obrotu produktów przeciwpożarowych związane jest z koniecz-nością posiadania odpowiedniego certyfikatu z akredytowanych jednostek certy-fikujących. Należy podkreślić, że wszystkie badania wymagane do uzyskania Aprobaty Technicznej, Krajowej Oceny Technicznej lub certyfikatu potwierdzają-cego zgodność danego wyrobu z normą, są powtarzane, kiedy tylko wprowadzo-na zostanie jakakolwiek zmiana materiałowa czy konstrukcyjna dla danego roz-wiązania. Drzwi i bramy przeciwpożarowe cyklicznie przechodzą szereg testów, które nie tylko pozwalają na dopuszczenie danego modelu do produkcji – czyli przechodzą tzw. wstępne badania typu – ale również badania okresowe w we-wnętrznych i zewnętrznych laboratoriach, które gwarantują, że każdorazowo po-wstanie produkt najwyższej jakości.

 

 

 

 

Badania odporności ogniowej drzwi i bram należy przeprowadzać zgodnie z euro-pejskimi normami PN-EN 1634-1:2014-03 oraz PN-EN 1363-1:2012 na specjali-stycznym piecu. Jego zadaniem jest nagrzewanie badanego wyrobu z jednej strony wg standardowej krzywej temperatura-czas, przy zachowaniu określonego poziomu ciśnienia. Wewnątrz pieca umieszcza się termoelementy do kontrolowa-nia temperatury wewnętrznej, natomiast na powierzchni próbki, termoelementy do badania temperatury na zewnątrz. Piece do badań odporności ogniowej bier-nych zabezpieczeń przeciwpożarowych dzielą się m. in. ze względu na wielkość, ze względu na płaszczyznę badania – pionowy lub poziomy, ze względu na ilość komór oraz ze względu na rodzaj paliwa – gaz lub olej opałowy.

 

- Wewnątrz pieca temperatura dochodzi nawet do 1150°C, w zależności od dłu-gości badania. Na powierzchni nagrzewanego elementu przez zakładany czas ba-dania (zazwyczaj pomiędzy 30 a 240 minut) nie powinien utrzymać się płomień przez dłużej niż 10 sekund, ani nie powinien zapalić się suchy bawełniany tam-pon po przyłożeniu do powierzchni badanej próbki – wtedy może zostać ona sklasyfikowana jako szczelna ogniowo (E30 – E240) – mówi Bartosz Kaczorow-ski, prezes firmy ASSA ABLOY Mercor Doors, lidera na rynku oddzieleń przeciw-pożarowych. Ponadto, jeżeli przyrost temperatury maksymalnej na powierzchni badanej próbki w zakładanym czasie badania nie przekroczy 180°C, a przyrost temperatury średniej nie przekroczy 140°C – może zostać sklasyfikowana jako szczelna i zapewniająca izolacyjność ogniową (EI30 – EI240) – dodaje Kaczorowski.

 

To właśnie na podstawie raportów z badań odporności ogniowej właściwe instytu-ty akredytowane danego kraju wydają dokumenty dopuszczające dane oddziele-nie przeciwpożarowe do obrotu. Aby przyspieszyć proces związany z wprowadze-niem drzwi i bram na rynek, ASSA ABLOY Mercor Doors przygotowała własne la-boratorium. – Mając możliwość przebadania wyrobu na miejscu, jesteśmy w sta-nie przetestować każde rozwiązanie, które produkujemy, w cyklu tygodniowym. Analizujemy nasze produkty nie tylko na modelach i rysunkach, ale możemy je także zbadać w naszym laboratorium zanim pójdziemy po certyfikat czy odpo-wiednią ocenę techniczną – mówi Bartosz Kaczorowski.

 

***
ASSA ABLOY Mercor Doors jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie dostawców oddzieleń przeciwpożarowych. Kluczowe znaczenie ma dla firmy jakość, bez-pieczeństwo, wiarygodność i innowacyjność. Proponowane rozwiązania posiadają liczne certyfikaty właściwych instytutów badawczych w Polsce i w Europie. ASSA ABLOY Mercor Doors posiada własne laboratorium, dzięki czemu może systematycznie prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ciągle doskonaląc oraz uzupełniając ofertę. Firma jest częścią Gru-py ASSA ABLOY, międzynarodowego lidera kompleksowych zabezpieczeń budynków, za-trudniającego ponad 47 000 pracowników, którego obroty przekraczają 7.5 miliardów EURO.

 

Czytaj także --

Czytaj także

 

 

01 chik
01 chik