Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 11 okladka1

Świat Szkła 11/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 konferencja 9 grunia 2021

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Typy szyb zespolonych. Część 3
Data dodania: 06.03.09

Opis typu szyb zespolonych izolacyjnych jest zawsze wymagany w zakresie normatywnym oraz zalecany w części informacyjnej, zwłaszcza jeśli producent przewiduje dalszy rozwój wyrobu. Za przygotowanie opisu typu odpowiedzialny jest producent.

Opis typu, zwany także w przepisach prawa budowlanego jako deklarowane cechy techniczne typu, obowiązuje również, gdy specyfikacja techniczna wyrobu nie zawiera wymagania w tym zakresie.

 

Opis typu

Opis komponentów stanowi zakres normatywny, obowiązujący producenta. Na podkreślenie zasługuje obowiązek prowadzenia rejestru wypełnień, wkładek i nazw komponentów, w powiązaniu z numeracją warstw uszczelnienia. Dla każdego komponentu należy prowadzić obszerny zbiór danych, które przykładowo przedstawiam.

Komponenty - opis, powinien zawierać:

• układ ponumerowanych komponentów w przekroju warstw,

• rejestr wypełnień zagłębienia i wkładek,

• rejestr nazw komponentów w powiązaniu z numeracją warstw.

• zbiór danych dla każdego komponentu, który co najmniej obejmuje:

- numer, nazwę funkcjonalną i nazwę handlową,

- nazwę dostawcy i producenta,

- opis głównego materiału użytego w komponencie,

- zalecane/wymagane wymiary geometrii lub wymogi procesowe (szczeliwa, wkładki i osuszacz).

Opis uszczelnienia stanowi zakres normatywny, obowiązujący producenta. Powinien on tworzyć spójną całość z rysunkami wypełnień, zestawieniem parametrów procesu napełniania gazem, rejestrem wypełnień i wykazem limitów, w tym limitów absolutnych.

Jeśli wykaz nie zawiera limitów absolutnych, wówczas limity działania służą za limity absolutne.


Uszczelnienia - opis, powinien zawierać:

• szczegóły (rysunki) wypełnienia przestrzeni uszczelnianej, np.:

- ciągłość wstęgi (sekcji) uszczelnienia,

- ciągłość wstęgi, gdy badanie w próbkach,

- ciągłość wstęgi na narożach.


Parametry procesu gazowania,

powinny opisywać:

• pozycje i wymiary otworów do gazowania,

• wyposażenie do gazowania,

• materiały i metodę zatykania otworów po napełnieniu gazem.

Rejestr wypełnień i pasm, składa się z:

• kolejno następujących ponumerowanych pasm,

• limitów absolutnych zużycia w miesiącu na jedną szybę lub uszczelnienie w oparciu o ekonomicznie uzasadniony, tzw. czas życia; należy podać przykładowo:

- dopuszczalne pęcherze w uszczelnieniu zewnętrznym i wewnętrznym,

- długość przerw w wewnętrznym uszczelnieniu,

- wykaz limitów absolutnych, wskazujący kombinacje wypełnień i uszczelnień.

Część informacyjna opisu, powinna zawierać dane o:

• materiałach i komponentach, tj. wymagane właściwości fizyko-chemiczne do ich wymiany,

• możliwości zastępstwa komponentów,

• właściwościach stosowanych w nich materiałów,

• badaniach niezależnych laboratoriów, takich jak: atesty i wyniki badań, np. krzywe naprężeń, przenikania pary wodnej i/lub wypływu gazu przez szczeliwa.

W opisie typu powinny być ujęte próbki testowe, reprezentatywne. Test próbek reprezentatywnych powinien uwzględniać przewidywane odchyłki od stanu idealnego, także określonego w wykazie limitów. Część informacyjna opisu typu powinna też zawierać wszystkie informacje potrzebne do wymiany materiałów i komponentów.

Szczególnie ważne mogą okazać się raporty z testów, przeprowadzanych przez niezależne laboratoria badawcze.

Jeśli w opisie typu szyb zespolonych izolacyjnych zostały przewidziane odchyłki od stanu idealnego, powinny być one uwzględnione w próbkach testowych, natomiast gdy nie przewiduje się żadnych odchyleń, wtedy wyroby gotowe wykazujące odchyłki nie mogą być przedmiotem obrotu i stosowania.

Zamiana komponentów jest związana z właściwościami uszczelnienia krawędzi oraz trwałością SZI, określanymi przez:

• wskaźnik przenikania pary wodnej,

• wytrzymałość uszczelnienia,

• szybkość ubytku gazu,

• adhezję (przyleganie) szczeliwa.

Zmiana komponentu lub materiału jest możliwa po przeprowadzeniu procedur walidacji, szczegółowo określonych w EN 1279-1, zał. normatywny B. Warto pamiętać, że każda zamiana komponentów powoduje zmiany właściwości uszczelnienia krawędzi. Należy wówczas przeprowadzić walidację według procedur szczegółowych. W procedurze walidacji można uwzględnić raporty z testów z wynikiem pozytywnym, w których dany komponent został użyty do wytworzenia innego typu szyby zespolonej izolacyjnej.

Ocena zgodności

Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje z zasady producent, stosując systemy wskazane we właściwej, zharmonizowanej specyfikacji technicznej, lub w Polskiej Normie, względnie w Aprobacie technicznej, nie mającej statusu dokumentu wycofanego. Oceny zgodności dokonuje producent samodzielnie bądź z udziałem akredytowanej albo notyfikowanej jednostki i laboratorium, według systemu zgodności wskazanego w specyfikacji technicznej lub według zasad podanych w przejściowych przepisach wykonawczych, gdy specyfikacja techniczna nie określa systemu zgodności.

Wynikiem przeprowadzenia oceny zgodności jest deklaracja zgodności, w której producent na swoją wyłączną odpowiedzialność oświadcza, że wyrób budowlany (typ wyrobu) jest zgodny ze specyfikacją techniczną. System zgodności określa zawsze zadania dla producenta oraz może wskazywać zadania dla jednostek upoważnionych, a także wymagane dokumenty zgodności. Poniższe tablice przedstawiają te systemy oceny zgodności, które dotyczą wszelkich typów szyb zespolonych.

Tablica 3 przedstawia systemy oceny zgodności, przyporządkowane typom szyb zespolonych przeznaczonym do stosowania jako pojedyncze wyroby budowlane. Typy szyb zespolonych izolacyjnych zgrupowane według przewidywanego zastosowania w kolumnie 4 tablicy 3 będą mieć odniesienie do systemów jakości z kolumny 1 dopiero wtedy, gdy nastąpi wprowadzenie w całości do stosowania zharmonizowanej normy PN h EN 1279.

W tablicy 4 przedstawione są szyby zespolone izolacyjne, które są przeznaczone do zastosowania jako zestawy ze spoiwem konstrukcyjnym. Typy konstrukcji uszczelnienia szyb ze spoiną klejoną, zgrupowane według przewidywanego zastosowania w kolumnie 4 tablicy 4, będą mieć odniesienie do systemów jakości z kolumny 1 też wtedy, gdy nastąpi wprowadzenie w całości do stosowania zharmonizowanej normy PNhEN 1279. Do tego czasu specyfikację techniczną dla szyb zespolonych stanowi norma PN-B-13079 i właściwe Aprobaty techniczne, a spowoduje to istotne problemy w atestacji i ocenie zgodności szyb zespolonych.

W treści normy PN-B-13079 brak charakterystyk użytkowych szyb zespolonych i odpowiednich dla nich wymagań, co powoduje, że utrudnione jest deklarowanie zgodności w oparciu o tę normę według definicji deklaracji zgodności zawartej w §3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) w brzmieniu: Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeżeli spełnia, odpowiednie do jego przeznaczenia wymagania, określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

Problemy oceny zgodności według PN-B-13079 zaostrza przepis podany w §15 w/w Rozporządzenia, gdyż norma nie wskazuje systemu zgodności, a deklarowanie zgodności przez producenta może być wtedy oparte tylko na wykonaniu zadań wynikających z systemu 1. W systemie zgodności 1, zadaniem producenta jest zakładowa kontrola produkcji (ZKP) i sondażowe badanie próbek według planu badań, natomiast zadaniem jednostki upoważnionej jest wstępne badanie typu, wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego oraz ciągły nadzór, ocena i akceptacja ZKP, a dokumentem zgodności jest Certyfikat zgodności, wystawiony przez tę jednostkę.

Z powyższego przepisu wynika, że do czasu ogłoszenia normy PNhEN 1279, wszelkie typy wytwarzanych szyb zespolonych, przeznaczonych do obrotu i trwałej zabudowy w obiekcie budowlanym, podlegają ocenie według systemu 1, za wyjątkiem zestawów i oszkleń, dla których wydano aprobaty techniczne przed 1 maja 2004 r. według kryteriów technicznych powołanych w ważnej aprobacie.

Do czasu wejścia w życie normy PNhEN 1279, producenci SZI wystawiają Krajową Deklarację Zgodności na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności z normą PN-B-13079:1997 oraz stosowną Aprobatą techniczną.

Krajowy Certyfikat zgodności powinien jednoznacznie identyfikować typ szyby zespolonej, numer normy i aprobaty, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwę jednostki aprobującej. Dane te Producent wpisuje do Deklaracji zgodności. W podsumowaniu chcę zwrócić uwagę na treść punktów 2, 5 i 6 tej deklaracji, która, w odróżnieniu od poprzednich wzorów, nie dotyczy partii produktów ale dotyczy typu wyrobu budowlanego.

W pozycji 2 należy podać i określić typ szyby zespolonej. W pozycji 5 należy powołać normę lub/i aprobatę, z których wynika pełna charakterystyka typu i podstawa do złożenia deklaracji zgodności ze specyfikacją techniczną. W pozycji 6 należy wymienić deklarowane cechy techniczne danego typu np. klasę odporności, współczynnik U, współczynnik Rw (C/Ctr) itd., z których wynika, że określony i zidentyfikowany typ szyby zespolonej jest objęty planem badań i jest zgodny z dokumentami odniesienia.


Wojciech Korzynow

SZKLAREXPERT www.szybexp.of.pl

inne artykuły autora:

- Czy rzeczywiście alternatywa? , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 12/2009

- Ocena zgodności typu szkła warstwowego , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 12/2009

- Planowanie badań szyb hartowanych lub szyb zespolonych izolacyjnych. Część 3 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 3/2009

- Planowanie badań szyb hartowanych lub zespolonych izolacyjnych. Część 2 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 1/2009 

- Planowanie badań szyb hartowanych lub zespolonych izolacyjnych. Część 1 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 12/2008

- Szkła budowlane o podwyższonej wytrzymałości , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 11/2007

- Deklarowanie zgodności typów szkła dla budownictwa , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 9/2007

- Wady szyb zespolonych izolacyjnych , Wojciech Korzynow , Świat Szkła 1/2007

- Badanie wytrzymałości szkła hartowanego , Wojciech Korzynow , Świat Szkła 10/2006

- Ważniejsze parametry wyrobów ze szkła, niezbędne do deklarowania zgodności z określonym przeznaczeniem , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 6/2006

- Deklarowanie zgodności typu szyb zespolonych z zastosowaniem szkieł bezpiecznych i ochronnych , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 2/2006

- Badania komponentów przy produkcji szyb zespolonych izolacyjnych , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 11/2005

- Wady szkła float i szyb zespolonych , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 5/2005

- Typy szyb zespolonych. Część 3 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 4/2005

Typy szyb zespolonych. Cz. 2 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 2/2005

- Typy szyb zespolonych. Cz. 1 , Wojciech Korzynow, Świat Szkła 1/2005

 

więcej informacji: Świat Szkla 4/2005

 

Tablica 3

Systemy Oceny Zgodności: SZYBY ZESPOLONE IZOLACYJNE, jako wyroby pojedyncze

Tablica 4

Systemy Oceny Zgodności: SZYBY ZESPOLONE IZOLACYJNE, jako zestaw ze spoiwem konstrukcyjnym

 

Krajowa Deklaracja Zgodności Deklaracja zgodności nr......

1. Producent wyrobu budowlanego: (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu:(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: (zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna: (numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: (dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer Certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

.............................................          .....................................................................
(miejsce i data wystawienia)        (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik