Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 12 okladka1

Świat Szkła 12/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

  Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 BUDMA 22a

Szyby zespolone – najnowsze korekty w normach serii EN 1279
Data dodania: 06.12.16

Pierwsza wersja projektu normy prEN 1279 została opublikowana w 1994 r. Zawierała ona projekt normy badawczej prEN 1279 część 2, 3 i 4, które miały zastąpić przepisy krajowe: w Niemczech normę DIN 1286 część 1 i część 2.

 

Kolejne wersje normy prEN 1279 (części 1 do 4 oraz 6), były dostępne w latach 1994/1995, a pierwsza wersja części 5 normy prEN 1279 była dostępna w roku 2001.

 

Ale upłynęło jednak jeszcze trochę czasu do publikacji zharmonizowanej wersji EN 1279-5 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności, która pojawiła się w 2005 roku. Od tego momentu, oznakowania CE dla szyb zespolonych (IGU) było już możliwe.

 

 

Faza współistnienie rozpoczęła się w marcu 2006 roku, po publikacji normy wyrobu w sierpniu 2005 roku i wreszcie obowiązkowe znakowanie CE dla szyb zespolonych zaczęło funkcjonować od roku 2007. Ponieważ części normy badawczej zostały już opublikowane w poprzednich latach, badania zgodne z nową normą były możliwe i wymagane. Nie były one równoważne z poprzednimi przepisami krajowymi.

 

Ponieważ normy (a szczególnie zharmonizowane normy wyrobu) muszą być poddawane przeglądowi co 5 lat, pierwsze wersje normy badawczej były zrewidowane w 2007. Wkrótce stało się oczywiste, że konieczna jest poprawa poprzedniej wersji w stosunku do jej uszeregowania i treści, i że uciążliwy etap weryfikacji jest potrzebny. W celu uniknięcia opóźnienia czasowego pomiędzy weryfikacjami norm badawczych i produktowych, rewizja części EN 1279-5, która powinna być dokonana w 2010 roku, została również zawarta w programie prac.

 

Wreszcie ze względu na wymogi nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (Construction Products Regulation), które weszło w życie od lipca 2013 roku, termin nowelizacji normy EN 1279 został przedłużony. Komitet normalizacyjny ma nadzieję, że nowe wersje wszystkich 6 części tej normy zostaną opublikowane w 2017 roku. Dlatego poniżej przedstawiamy zmiany, jakie są spodziewane przez producentów okien i fasad w chwili obecnej.

 

 

2016 12 16 1

Rys. 1. Historia szyb zespolonych od 1986 roku

 

 

Zmiany w europejskiej normie wyrobu dotyczącej szyb zespolonych

 

Niektóre treści niedawno zmienionej serii norm EN 1279 będą miały wpływ na kontakty pomiędzy producentami szyb zespolonych oraz producentami okien i elewacji, szczególnie w odniesieniu do następujących kwestii:

- wytrzymałość mechaniczna szkła, wymagania dotyczące uszczelnień krawędziowych, tolerancji wymiarów;

- klasyfikacja uszczelnień krawędziowych szyb zespolonych, dla szyb nieprzenoszących obciążeń, uszczelnień krawędziowych odpornych na promieniowanie UV przenoszących lub nieprzenoszących obciążenia;

- określenie wartości g oszklenia, związanego z właściwościami spektrofotometrycznymi/ solarnymi stosowanych powłok;

- dane do zamieszczenia w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znaku CE.

 

 

2016 12 16 2

 

 

Wytrzymałość mechaniczna

 

W przeciwieństwie do informacji zamieszczanej do tej pory łącznie z oznakowaniem CE, w przyszłości nie będą wyszczególniane takie właściwości, jak grubość szkła i typ szkła, ale podstawową właściwością będzie charakterystyczna wytrzymałość na zginanie, zgodnie z zamieszczoną w artykule tabelą 1.

 

 

Tabela 1. Charakterystyka wytrzymałość na zginanie dla różnych rodzajów szkła, prEN 1279-5 [1] Tabela A.1

2016 12 17 1

 

 

W przyszłości producenci będą stosowali te wartości do określania wytrzymałości poszczególnych rodzajów szkła i typów oddziaływania, zgodne ze specyfikacją prEN 16612. Ponieważ norma ta jest, jak dotąd, tylko w fazie projektu, stosowane będą krajowe przepisy aż do ostatecznego wdrożenia tej normy. W Niemczech jest to seria norm DIN 18008, które zostały wprowadzone przez niemieckie władze budowlane.

 

Jeśli chodzi o obliczenia statyczne, to teraz po raz pierwszy norma poleca również rozważyć, jaki wpływ ma budowa szyby zespolonej (szczególnie dla specjalnych rozwiązań spełniających podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz izolacyjności termicznej i akustycznej) na obciążenia krawędziowe w uszczelnieniu szyb zespolonych, wynikające ze zmiany ciśnienia i temperatury gazu wypełniającego przestrzeń międzyszybową.

 

(...)

 

Dokładniejsze sprawdzenie będzie wymagane w następujących sytuacjach:

- bardzo asymetrycznej budowy szyby,

- jeśli są stosowane bardzo grube (sztywne) poszczególne tafle szkła lub tafle ze szkła giętego,

- jeśli długość boku izolacyjnej szyby zespolonej jest

- jeśli w szybie dwukomorowej szerokość przestrzeni między taflami jest >16 mm,

- jeśli stosuje się szyby o małych rozmiarach (wysoka wytrzymałość na zginanie pojedynczych szyb).

 

 

2016 12 17 2

 

 

Aby zapewnić trwałość szyb zespolonych w trakcie ich eksploatacji, obliczeniowe obciążenie krawędzi nie powinno przekraczać 1,3 MPa. Obliczenia są wykonywane zgodnie ze specyfikacją prEN 16612 (Szkło w budownictwie. Określenie odporności na obciążenie tafli szkła za pomocą obliczeń i badań), Załącznik B. Aby sprawdzić te przypadki, prof. dr Franz Feldmeier przedstawił w postaci diagramów schematy wymiarowania w raporcie dla Bundesverband Flachglas (Federalnego Stowarzyszenia Szkła Płaskiego) [3] i zaproponował proste rozwiązania w tym zakresie. 

 

Nawet dopuszczalne tolerancje grubości, głównie w dwukomorowych szybach zespolonych montowanych do konstrukcji z zastosowaniem LSG (Linear Supported Glazing) i SSG (Structural Sealant Glazing) mogą prowadzić do sytuacji, w której konieczne staje się specjalne porozumienie pomiędzy producentami izolacyjnych szyb zespolonych oraz producentami okien i fasad w celu zapewnienia szczelności oszklenia.

 

 

2016 12 17 3

 

 

Jeśli zaś chodzi o tolerancje wymiarów, to należy zauważyć, że oprócz dopuszczalnych odchyleń w szerokości i wysokości tafli szklanych, nawet przesunięcia poszczególnych tafli od 2 do 5 mm są uważane za dopuszczalne. Stopień, w jakim może to mieć wpływ na trwałość szyby i czy w końcu może doprowadzić do pęknięcia szkła ze względu na przekroczenie jego wytrzymałości, powinien być określony, zwłaszcza dla dużych i ciężkich tafli szklanych, w każdym indywidualnym przypadku i uzgodniony za pomocą umów.

 

 

2016 12 17 4

 

 

Odporność na promieniowanie UV uszczelnień krawędziowych 

 

System szyby zespolonej, który jest przedstawiony na rys. 2 jako typ C (z prawej) musi być projektowany z uwzględnieniem dodatkowych przepisów technicznych (EN 13022-1) i powinien być produkowany z wykorzystaniem jedynie tych klejów, które są zgodne z normą EN 15434. System typu B (w środku), jako klejone przeszklenie z tzw. stepem, podlega specyfikacji podanej w ETAG 002. System typu A (z lewej) musi być dobierany jak standardowe izolacyjne szyby zespolone

 

 

2016 12 18 4

Rys. 2. Systemy montażu i uszczelniania krawędzi – typy A, B i C

 

Tabela 3. Tolerancje grubości szyb zespolonych

2016 12 17 5

 

 

Określenie wartości g

 

Oprócz wielkości przepuszczania energii słonecznej, zgodnie z normą EN 410 podawanej dla poszczególnych tafli szkła, w nowym projekcie normy EN 1279 zalecane jest, aby całkowita przepuszczalność energii słonecznej g była określona dla całego pakietu szyby zespolonej.

 

Gdy elementy przeciwsłoneczne są montowane w przestrzeni międzyszybowej, wartości współczynników powinny być określone i podane zgodnie z normą EN 13362-2. Przepis ten umożliwi projektantowi dokonanie dokładniejszej oceny komponentu budowlanego w odniesieniu do wnikania energii słonecznej do budynku w różnych sytuacjach.

 

 

2016 12 17 6

Źródło: Deventer

 

2016 12 17 7

 

nominalnie: 24.0

rzeczywiście: 23.1

 

 

Wnioski

 

Na podstawie definicji izolacyjnych szyb zespolonych, która jest sformułowana jaśniej w nowej wersji normy: Układ, który składa się z co najmniej 2 szyb, oddzielonych przez jedną lub większą liczbę elementów dystansowych, które są na wszystkich krawędziach hermetycznie uszczelnione i mechanicznie wytrzymałe, zgodnie ze specyfikacją w rozdziale 6.1 – wyroby, w których uszczelnienie zostało zweryfikowane zgodnie ze specyfikacją EN 1279-2 i 1279-3, są szybami zespolonymi. Pod warunkiem, że cykl badań został zakończony pomyślnie, a także nie nastąpiło pęknięcie w uszczelnieniu krawędzi (na przykład ze względu na okablowanie do urządzeń przeciwsłonecznych umieszczonych wewnątrz przestrzeni międzyszybowej).

 

 

2016 12 18 1

 

 

Podobnie jak wcześniej, próżniowe szyby zespolone są wyraźnie wyłączone z zakresu norm serii EN 1279.

 

 

2016 12 18 2

2016 12 18 3 

 

 

Nowa definicja oznacza, że szyby z wgłębieniem w uszczelnieniu krawędziowym – np. dla kanałów kablowych – będą traktowane jako szyby zespolone, pod warunkiem, że spełniają wymagania normy. 

 

 

mgr inż. Karin Lieb
ift Rosenheim

 

 

Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego
na International Rosenheim Window & Facade Conference 2016.
Pełna, oryginalna wersja wykładu dostępna na stronie www.ift-rosenheim.de

 

 

Literatura

prEN 1279-5:2016 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą

prEN 16612:2013-06 Szkło w budownictwie. Określenie odporności na obciążenie tafli szkła za pomocą obliczeń i badań

Feldmeier F.: Report G1109-3: Beanspruchung des Isolierglasrandverbundes durch interne Lasten, September 2011 on behalf of the Federal Flat Glass Association (Bundesverbandes Flachglas e.V.) [Raport G1109-3 dla Federalnego Stowarzyszenia Szkła Płaskiego (Bundesverbandes Flachglas e.V.): Naprężenia w uszczelnieniu krawędziowym izolacyjnych szyb zespolonych spowodowane przez oddziaływania wewnętrzne, wrzesień 2011]

EN 13022-1:2014-08 Szkło w budownictwie. Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 1: Wyroby szklane do systemów oszkleń ze szczeliwem konstrukcyjnym dla podpartych lub niepodpartych oszkleń pojedynczych lub zespolonych

EN 15434:2010-07 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem)

ETAG 002-1:2012 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym. Część 1: Systemy z podparciem i bez podparcia oszklenia

EN 410:2011-04 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia

EN 13363-2:2005-06 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem. Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła. Część 2: Szczegółowa metoda obliczania

prEN 1279-1:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu

prEN 1279-2:2016 Szkło w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci

prEN 1279-3:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu

prEN 1279-4:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży

prEN 1279-6:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2016

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik