Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 Kontrole nie rzadziej niż raz do roku!
Data dodania: 07.02.17

Wielu producentów, którzy wykonali badania wstępne typu (ITT) nie wykonuje później regularnych badań kontrolnych gotowego wyrobu. Z kolei producenci posługujący się badaniami typu, np. od systemodawcy (profilodawcy), w ogóle nie potwierdza zgodności swoich produkowanych wyrobów z wyrobami poddanymi badaniom typu, wykonanymi przez udostępniającego.

 

Przyczyny takiego postępowania są różne i ryzykowne. Brak potwierdzenia właściwości produkowanych wyrobów z wynikami ITT, czyli brak regularnych kontroli, może skutkować wysokimi karami, jakie od przyszłego roku może nałożyć na producenta Główny Urząd Nadzoru Budowanego.

 

 

Jakie są najczęstsze przyczyny niewykonywania przez producentów regularnych kontroli produkowanych wyrobów?

 

Finanse

 

Najczęstszym czynnikiem jest wysoka cena badań. Na tę cenę składają się: wiedza pracowników laboratorium, utrzymanie certyfikatu akredytacji, regularne kontrole i wzorcowania przyrządów pomiarowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników, rozwój i inne koszty, jak przy prowadzaniu każdej firmy. 

 

Każdy producent może oczywiście posiadać własne laboratorium zakładowe i prowadzić badania we własnym zakresie. W zależności od ilości wykonywanych badań w roku, zakup sprzętu pomiarowego może zwrócić się już w pierwszym roku.

 

Taki trend właśnie obserwujemy od jakiegoś czasu, wielu producentów prosi o oferty stanowisk badawczych, które produkuje np. Centrum Techniki Okrętowej.

 

 

Brak wiedzy

 

Wiele małych i średnich firm (a często i dużych) ze względu na koszty, nie posiada odpowiedniej ilości wykwalifikowanej kadry do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji. Kierownik Kontroli Jakości jest często również szefem produkcji, magazynierem i serwisantem. Nie ma czasu na szkolenia i wykonywanie swoich obowiązków w ramach ZKP. 

 

 

Dezinformacja

 

Duża liczba producentów swoją wiedzę na temat badań wyrobów i prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji pozyskuje nie z norm i dokumentów pomocniczych, a z informacji przekazywanych przez producentów komponentów do produkcji okien. 

 

Są to źródła niekoniecznie wiarygodne lub mające wspólne interesy z producentem okien. Niedostateczna znajomość przepisów i norm, wynika tu raczej z braku czasu na zgłębianie wiedzy odpowiednich dokumentów, a producent w jakimś stopniu ufa, że przekazywane mu informacje są w dostatecznym stopniu wystarczające.

 

Producenci okien i drzwi czerpią również z wiadomości przekazywanych przez media branżowe oraz komunikują się pomiędzy sobą, a zakres wiedzy z tych źródeł, w wielu przypadkach jest na niewystarczającym poziomie. Skąd zatem czerpać pełne i prawidłowe informacje?

 

Wiele laboratoriów organizuje cykliczne ogólne szkolenia lub indywidualnie zorganizowane dla pojedynczych producentów. Takie szkolenia, organizowane również przez laboratorium CTO, są dopasowywane indywidualnie do potrzeb klienta.

 

 

2017 2 57 1

 

 

Jak często producent powinien prowadzić badania kontrolne gotowego wyrobu?

 

Zgodnie z normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 pkt. 7.5 Ciągły nadzór, ocena i zatwierdzenie ZKP – nie rzadziej niż raz w roku, a w przypadku odnotowania znaczących odstępstw częstotliwość kontroli należy zwiększyć! Pkt. 7.5 dotyczy oczywiście wszystkich procedur Zakładowej Kontroli Produkcji, ale poniżej skupimy się tylko na badaniach kontrolnych.

 

Zgodnie z pkt. 7.5 ciągły nadzór, ocena i zatwierdzanie ZKP pozwoli na kontrolę i udokumentowanie tego, że:

 • wymagania przytoczone w punktach 3 i 7.4 są spełnione;
 • udokumentowane procesy są prowadzone w zgodzie z dokumentacją PN-EN 14351-1:2006+A2:2016;
 • kontrole zgodne z planem badań pokazują, że produkty osiągają takie same wartości, jak produkt/y poddane ITT (patrz 7.3.6);
 • prowadzone są wyrywkowe kontrole równoważności wytwarzanego produktu/ów z produktem poddanym ITT. Może być to robione pośrednio, np. porównanie wymiarów, specyfikacji komponentów, gęstości produktów wybranych z linii produkcyjnej, lub zapasów, jeżeli produkt przechodzi kontrolę jakości,

 

Punkt normy 7.3 odnosi się do całego procesu Zakładowej Kontroli Produkcji, w tym pkt. 7.3.6 Badanie i ocena produktu:

 

Producent powinien ustanowić procedury tak, aby zapewnić utrzymanie zadeklarowanych wartości wszystkich właściwości. Metody kontroli to:

 • badanie i/lub inspekcja nieukończonych produktów lub części tychże podczas procesu produkcji;
 • badanie i/lub inspekcja ukończonych produktów

 

Badanie i/lub inspekcja powinny być prowadzone i oceniane zgodnie z planem badań (włącznie z częstotliwością i kryteriami) przygotowanym przez producenta i zgodnie z wszelkimi odpowiednimi częściami norm badawczych PN-EN 14351- 1:2006+A2:2016.

 

 

2017 2 57 2

 

 

Punkt 7.4 Wstępna kontrola zakładu i ZKP nakazuje przeprowadzenie wstępnej kontroli z uwzględnieniem wymagań wymienionych w pkt. 7.3, a jej wyniki powinny zostać udokumentowane. Kontrola powinna sprawdzić m.in. czy:

 • odpowiednio wykwalifikowany personel prowadzi produkcję i badania,
 • dostępna jest odpowiednia aparatura produkcyjna i badawcza, dzięki której produkty są wytwarzane zgodnie z niniejszą Normą Europejską i udokumentowanymi procedurami producenta,
 • precyzyjność aparatury produkcyjnej i badawczej jest regularnie kontrolowana, zgodnie z udokumentowanymi procedurami producenta,
 • udokumentowane procesy są prowadzone zgodnie z udokumentowanymi procedurami producenta,
 • dostępne są wyniki ITT w celu ustalenia zgodności właściwości z próbkami ocenianymi podczas ZKP.

 

Z powyższych zapisów normy jasno wynika, że producent powinien oceniać zgodność właściwości swoich wyrobów z właściwościami wyrobów poddanych badaniom wstępnych typu, w ramach kontroli nie rzadziej niż raz w roku.

 

Oczywiście zawsze znajdzie się grupa osób, które będą interpretować powyższe zapisy wg swojej filozofii i postawi na szali koszt badań kontrolnych przeciwko 100 000 zł kary, jakie może nałożyć Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, włącznie z nakazaniem wykonania badań wstępnych typu, celem powtórnego określenia właściwości produkowanych wyrobów. 

 

 

Centrum Techniki Okrętowej SA

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 02/2017

 

 

 

 

01 chik
01 chik