Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 Adv-750x100-px-Builing-Science-23

 

 

480x100

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard – również w termomodernizacji
Data dodania: 29.05.17

Poniższy opis dotyczy następujących kategorii komponentów: ramy okienne, ramy z oszkleniem stałym, systemy okienne, drzwi, drzwi przesuwne, systemy składane, konstrukcje słupowo-ryglowe, dach szklany, elementy otwierane w dachu szklanym, kopuły świetlikowe, świetliki i okna dachowe połaciowe. 

 

 

Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych

 

Kryteria certyfikacji

 

Certyfikat jest dowodem przydatności komponentu do domu pasywnego. Zawiera nazwę produktu, rysunek przekroju i klasę efektywności oraz dowód na osiągnięcie kryteriów certyfikacji wraz z odpowiednimi wskaźnikami, wykresami i rysunkami.

 

Tabela 1 zawiera wymogi, które należy spełnić w poszczególnych strefach klimatycznych, aby uzyskać certyfikat. Odpowiednie wartości są zapisane w tabeli 3.

 

 

2017 5 23 1

x – wchodzi do obliczeń
xI – pokazane informacyjnie
x – alternatywnie
Oznaczenia: bo - przekrój ramy na dole; s – przekrój boczny ramy; to – przekrój ramy u góry; f – dla ramy ze stałym oszkleniem; th – próg; sh – przekrój boczny ramy z osprzętem;
fm – mankiet; m – słup; t – rygiel; t1 – z jednym elementem do otwierania; t2 – z dwoma elementami do otwierania. 

Tabela 1. Kategorie: definicje i ustalenia

 

 

2017 5 25 2

 Tabela 3. Klasy efektywności domów pasywnych dla transparentnych elementów budowlanych

 

 

Certyfikat: sprawdzona jakość techniczna

 

Rynek budynków wysokoefektywnych energetycznie przeżywa szybki rozwój, a popyt na pewne i efektywne komponenty rośnie. Jednak wymagania wobec nich i możliwości ich spełnienia są często niejasne. Niektórzy producenci wykazują współczynniki, których nie są w stanie zagwarantować.

 

Instytut Domów Pasywnych (PHI) certyfikuje wysokoefektywne komponenty zgodnie z międzynarodowymi kryteriami, aby spełniać wymagania związane z komfortem i higieną. W ramach procesu certyfikacji Instytut doradza producentom w kwestiach optymalizacji ich produktów. Wynikiem tego procesu są poprawione, przyszłościowe produkty i pewne termiczne współczynniki, których można używać w programach do obliczania bilansu energetycznego.

 

Zalety certyfikacji:

 

 • doradztwo na etapie tworzenia produktów dla budynków wysokoefektywnych energetycznie,
 • wejście na rozwojowy rynek,
 • większa widoczność na rynku i rozpoznawalność produktu,
 • niezależność kontroli i certyfikacji: korzystanie ze znaku „Komponent domu pasywnego”, 
 • umieszczenie w bazie danych komponentów prowadzonej przez Instytut, 
 • zintegrowanie z programem do obliczania bilansu energetycznego budynków PHPP.

 

 

Definicje i objaśnienia Instytut Domów Pasywnych (PHI) jest niezależnym instytutem badawczym, który odgrywał i odgrywa decydującą rolę w rozwoju koncepcji domu pasywnego. Standard domu pasywnego jest jedynym uznanym na całym świecie standardem energetycznym dla budynków, który oznacza konkretne, możliwe do sprawdzenia wskaźniki (www.passiv.de). W bazie danych komponentów domu pasywnego przedstawione są wszystkie produkty certyfikowane przez PHI i udostępnione na płaszczyźnie międzynarodowej. Zintegrowane narzędzia oferują informacje o znacznej wartości dodanej, przydatne inwestorom, projektantom i producentom (database.passivehouse.com).

 

2017 5 22 1

2017 5 22 2

 

Pakiet Projektowy Domu Pasywnego (PHPP) jest tanim narzędziem pozwalającym obliczyć bilans energetyczny dla budynków efektywnych energetycznie. Jest walidowany na podstawie rzeczywistych i zmierzonych projektów, dostarcza precyzyjnych wyników i może być używany niezawodnie przez wszystkie zainteresowane strony (www.passiv.de). IG Passivhaus jest siecią kompetencyjną PHI, która działa na rzecz wspierania idei domu pasywnego i rozpowszechniania odpowiedniej wiedzy i informacji. Sieć zrzesza zarówno architektów, projektantów i producentów, jak też naukowców i inwestorów (patrz www.ig-passivhaus.de). PIBPiEO to jedyna jednostka w Polsce akredytowana przez Passivehaus Institut Darmstadt do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych oraz prowadzenia szkoleń CEPH i jedyna jednostka, która pomaga w certyfikacji komponentów w Polsce.

 

 

Możliwość certyfikacji sprawdzana jest za pomocą wartości współczynnika U i czynnika temperatury w najzimniejszym miejscu danego komponentu.

 

 

(...)

1. Współczynnik przenikania ciepła (wartość U) i wskaźniki strat cieplnych na mostkach termicznych (wartość Ψ) ustalane są w oparciu o normy EN ISO 10077, EN 673 i EN 12631.

2. Dowód certyfikowania przeprowadzany jest dla ustalonych obmiarów elementów budowlanych produktów przeznaczonych do certyfikacji (patrz tab. 3).

3. Dowód dla kryteriów higieny przeprowadzany jest w dwuwymiarowej symulacji strumieni ciepła na przekrojach. Miarodajny jest najmniej korzystny czynnik temperatury. Ponadto badane są klasy efektywności.

4. Należy osiągnąć co najmniej klasę phC.

 

Okna i wszystkie pozostałe komponenty przeszklone są dodatkowo przyporządkowywane do klas efektywności w zależności od strat ciepła przez transparentną część komponentu (1).

 

Do tych strat ciepła wliczane są wartości U ramy, szerokości ramy, wartość Ψ na brzegu szkła i długości brzegów szkła (patrz tabela 2). Wykorzystuje się wartości średnie dla poszczególnych wskaźników. W przypadku fasady słupowo-ryglowej i oszklenia skośnego straty ciepła odbywają się poprzez elementy nośne szkła (Xgc) i analogicznie do Ψg wchodzą do obliczenia strat. To samo dotyczy strat poprzez śruby.

 

Ponieważ brak informacji dotyczących uzysku energii solarnej, wartość Uw nie jest wystarczająca aby ocenić skuteczność okna w budynku. Dlatego PHI korzysta z wartości Ψopak, która jest współczynnikiem określającym straty ciepła poprzez transparentne części okna. Promieniowanie słoneczne tutaj także nie zostało uwzględnione. Ale ponieważ wszystkie straty definiowane są przez te ramy, można właściwie ocenić możliwe zyski i tym samym bilans energetyczny okna: im mniejszy współczynnik Ψopak, tym lepszy bilans energetyczny okna.

 

W przypadku certyfikacji systemów okiennych wraz z Hve do obliczeń wchodzą dodatkowo straty ciepła poprzez nieszczelności powietrzne.

 

 

2017 5 23 2

 

 

gdzie: Δp = 6Pa, p • cp = pojemność cieplna powietrza: 0,344 Wh/(m³K),
Q100 = współczynnik szczelności fugi (m³/km) przy 100 Pa

 

Kryterium domu pasywnego jest ograniczenie ryzyka ciągów powietrznych do vLuft ≤0,1 m/s. Prędkość powietrza musi być w obszarze przebywania mniejsza niż 0,1 m/s. To kryterium ogranicza zarówno przenikanie powietrza przez element budowlany, jak też powstawanie zimnego powietrza. Przy utrzymaniu kryterium różnicy temperatur przy powierzchniach pionowych spełniamy także kryterium ograniczenia ciągów powietrza. Dla powierzchni nachylonych badania jeszcze nie zostały zakończone.

 

 

Wymagania funkcjonalne – kryteria komfortu

 

Minimalna temperatura powierzchni otaczających pomieszczenie powinna odpowiadać |θsi-θop| ≤4,2 K. To kryterium różnicy temperatur ogranicza, z przyczyn związanych z komfortem, średnią temperaturę okna w klimatach grzewczych. Wobec średniej operacyjnej temperatury pomieszczenia minimalna temperatura powierzchni może różnić się o maksymalnie 4,2 K. Przy większej różnicy może dojść do powstawania dyskomfortowego ciągu zimnego powietrza i „wyciągania” ciepła. Temperatura operacyjna (θop) jest średnią temperatury powietrza i temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie. Nazywana jest także temperaturą odczuwalną i wyznaczona została na 22°C.

 

Z tego kryterium różnic temperatur przy pomocy odpowiedniego wzoru oblicza się maksymalne współczynniki przenikania ciepła (wartości U) dla wbudowanych transparentnych komponentów domu pasywnego w warunkach grzewczych:

 

θsi – minimalna temperatura powierzchni wewnętrznej z symulacji strumieni ciepła [°C]

 

θop – jest średnią temperatury powietrza i temperatury powierzchni otaczających pomieszczenie.

 

 

2017 5 24 1

 

 

Wymagania funkcjonalne – kryteria higieny

 

Maksymalna aktywność wody (elementy budowlane wewnętrzne) powinna wynosić: aw ≤ 0,80. To kryterium ogranicza, z przyczyn higienicznych, minimalną pojedynczą temperaturę na powierzchni okna. Przy aktywności wody powyżej 0,80 mogłoby dojść do tworzenia się pleśni, w związku z tym należy konsekwentnie unikać takich wartości. W odniesieniu do warunków ramowych aktywność wody jest względną wilgotnością powietrza w porach jakiegoś materiału albo bezpośrednio na powierzchni nad tym materiałem. Dla różnych klimatów wynikają z tego jako spełnione kryteria certyfikacji czynniki temperaturowe fRsi=0,25, wymienione w Tabeli 1. Czynnik fRsi jest czynnikiem temperatury w najzimniejszym miejscu ramy okiennej.

 

Okna i wszystkie pozostałe komponenty przeszklone są dodatkowo przyporządkowywane do klas efektywności, w zależności od strat ciepła przez transparentną część komponentu (1).

 

Do tych strat ciepła wliczane są wartości U ramy, szerokości ramy, wartość Ψ na brzegu szkła i długości brzegów szkła (patrz tabela 2). Wykorzystuje się wartości średnie dla poszczególnych wskaźników. W przypadku fasady słupowo-ryglowej i oszklenia skośnego straty ciepła odbywają się poprzez elementy nośne szkła (Xgc) i analogicznie do Ψg wchodzą do obliczenia strat. To samo dotyczy strat poprzez śruby.

 

W tym wypadku także, ze względu na brak informacji dotyczących uzysku energii solarnej, wartość Uw nie jest wystarczająca, aby ocenić skuteczność okna w budynku. Dlatego PHI korzysta z wartości Ψopak, która jest współczynnikiem określającym straty ciepła poprzez transparentne części okna. Promieniowanie słoneczne tutaj także nie zostało uwzględnione. Ale ponieważ wszystkie straty definiowane są przez te ramy, można właściwie ocenić możliwe zyski i tym samym bilans energetyczny okna: im mniejszy współczynnik Ψopak, tym lepszy bilans energetyczny okna.

 

 

Podsumowanie

 

Komponenty transparentne, drzwi – potwierdzone certyfikatem PHI Darmstadt – wskazują obecnie najlepsze, dostępne na całym świecie, rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Charakteryzują się najwyższym bilansem energetycznym w przegrodach budowlanych oraz parametrami potwierdzającymi spełnienie wymagań wynikających ze stawianych im warunków, dotyczących komfortu cieplnego i higienicznego.

 

Trzeba mieć na uwadze, że są to parametry bazowe, nie wskazujące dodatkowych wytycznych dotyczących projektowania stolarki przeznaczonej do stosowania w budynkach pasywnych i obliczeń bilansu energetycznego takiego obiektu, tj.: 

 

 • odpowiednio dobrany współczynnik g (ang. solar factor) dla okien południowych – okna doprowadzają do wnętrza budynku ciepło i światło, co wpływa znacząco na obniżenie kosztów eksploatacji (ogrzewanie i sztuczne oświetlenie), z drugiej jednak strony stanowią lukę w ciągłości warstwy ocieplenia budynku. Okna od strony południowej odpowiadają za największe zyski energetyczne budynku, zaś te od strony północnej – za największe straty (źrodło: ecofix.biz);
 • poprawny i staranny montaż (mający duży wpływ na podniesienie szczelności budynku) ze zredukowaniem mostków do minimum;
 • obowiązkowe zastosowanie redukcji współczynnika g poprzez żaluzje, markizy lub rolety zewnętrzne na oknach i fasadach południowych, celem nie przegrzania budynku (syndrom chorych budynków).

 

W przypadku termomodernizacji konieczna jest wymiana okien. Zastosowanie certyfikowanej stolarki PHI zawsze jest bardziej atrakcyjne i korzystne, nawet w budynkach niebędących obiektami pasywnymi. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę na to, czy wszystkie deklarowane komponenty, wchodzące w skład gotowego wyrobu (ramy, szyby, ramki międzyszybowe), są zgodne z wytycznymi zawartymi w otrzymanym certyfikacie PHI.

 

 

2017 5 25 1

 

 

Doradztwo i pomoc PIBPiEO w certyfikacji komponentu

 

Poniżej wyszczególniono zalety certyfikacji PHI dla systemodawców i producentów stolarki:

 

 • doradztwo na etapie tworzenia produktów dla budynków wysokoefektywnych energetycznie;
 • wejście na rozwojowy rynek;
 • większa widoczność na rynku i rozpoznawalność produktu; 
 • niezależność kontroli i certyfikacji – korzystanie ze znaku „Komponent domu pasywnego”; 
 • umieszczenie w bazie danych komponentów prowadzonej przez Instytut; 
 • zintegrowanie z programem do obliczania bilansu energetycznego budynków PHPP.

 

Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada dodatkowo, by w każdym województwie był minimum jeden akredytowany przez PIBPiEO producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI lub ze specjalną akredytacją i certyfikatem PIBPiEO stwierdzającą odpowiednią i najwyższą jakość produktów pasywnych, przeszkoloną kadrę pracowników oraz wyspecjalizowaną ekipę montażową. Specjalny certyfikat wraz z akredytacją PIBPiEO otrzyma Producent tylko po kompleksowych szkoleniach oraz audycie wdrażającym produkt na rynek.

 

Powyższy certyfikat będzie w sposób jednoznaczny wyłaniać i promować najlepszych producentów stolarki pasywnej, podkreślając specjalizacje Producenta w produktach do budownictwa pasywnego.

 

 

 

Sławomir Tomasz Kwiatkowski
Polski Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii
Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 05/2017


 

 

 

 

 

01 chik
01 chik