Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 07 okladka1

Świat Szkła 07-08/2021

User Menu

 ET-160x600-PL-4

 

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 baner klej do luster 7 7 2021

 

 Banner Firma Vitrum fiale

 

 

480x100

 

 

 RZ RT 2022 Banner Tag Motiv Animiert 550x150 PL

 

 

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Glasbau 2018
Data dodania: 05.07.18

Kolejny – uświęcony już dłuższą tradycją – rocznik dotyczący budownictwa ze szkła prezentuje, jak zwykle, niemieckie projekty badawcze i realizacje konstrukcyjne tej tak dynamicznie rozwijającej się współcześnie dziedziny budownictwa.

 

Książka zawiera prace 82 autorów w ujęciu redakcyjnym dwojga uznanych specjalistów z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie – czołowego ośrodka badawczego tej branży w Niemczech – żeby wspomnieć choćby też organizowane tam seminaria serii „DIN 180008 w budownictwie” i wydawnictwo takie jak „Glasbau Praxis” (podręczniki przygotowane dla praktycznych realizacji konstrukcji ze szkła). 

 

 

2018 06 8 1

 

 

Przedstawione artykuły ujęto w czterech częściach obejmujących:

 

1. Budowle i projekty,

2. Obliczanie i konstrukcje,

3. Badania i rozwój,

oraz

4. Produkty i rodzaje budownictwa.

 

 

W Części 1. ukazały się następujące artykuły: 

 

- Qwalala – monumentalna rzeźba ze sklejonych bloków szklanych.

Przedstawiono dzieło artystyczne zaprezentowane ostatnio w Wenecji, będące meandrującą ścianą o długości 75 m i wysokości 2,40 m – składającą się z bloków o wymiarach 16x16x32 cm i wadze 23 kg, ze szkła przezroczystego zabarwionego. 

 

- Cube Berlin … „najmądrzejszy” budynek Europy, klejnot w 100% ze szkła.

W pobliżu dworca centralnego w Berlinie powstaje wolno stojący budynek zbudowany całkowicie ze szkła. Na podstawie obliczeniowego projektu cyfrowego nadano mu atrybut „inteligentnego”.

 

- Wyzwania przy realizacji muzeum sztuk pięknych w Houston.

Projekt wartości 350 milionów USD obejmuje m.in. budynek, w którym materializm betonu „pożeniono” z przeciwstawną naturą szkła. Zastosowano tu okna o wymiarach 8x6 m i ponad 1000 rur szklanych o długości 6 m każda powodujące grę światła. 

 

- Zjawisko przenikania i przezroczystości – gra światła na przykładzie centrum sztuk „Lewis” Uniwersytetu Princeton.

Połączono trzy różne budynki – teatru, baletu i muzyki, za pomocą parterowego forum. Dla eliminacji zaburzeń wynikających z jednolitości światła dziennego, wymagało to harmonii różnych cech światła: równomiernego rozłożenia, przenikania i przezroczystości. 

 

- Innowacyjna technika budownictwa w sercu Azji – EXPO 2017 w Astanie, Kazachstan.

Obok różnie ukształtowanych pawilonów narodowych i tematycznych, pawilon Kazachstanu jest kamieniem milowym sztuki budownictwa: ogromny, dziewięciokondygnacyjny, kulisty budynek o średnicy 80 m ma otulinę zewnętrzną ze sferycznie wygiętego szkła izolacyjnego – z dodatkiem fotowoltaiki i turbin wiatrowych.

 

- Budować zdrowe budynki.

Człowiek spędza do 90% czasu swego życia w budynkach. Dlatego otulina budynku musi zapewniać także właściwy mikroklimat jego wnętrza. Za pomocą zastosowania zaawansowanej digitalizacji, sztucznej inteligencji i systemów cybernetycznych w projektowaniu, wychodzi się temu coraz bardziej naprzeciw.

 

- Fabryka filtrów Hilsdruff – przykład zastosowania strukturalnych folii PVB w obszarze fasad.

Jest to pierwszy przykład w Niemczech zastosowania wielkoformatowych tafli VSG z udziałem PVB przy istotności zespolenia względem zjawiska ścinania w połączeniu. Wyjątkowe są tu wymiary szyb (7,25x2,40 m), jak też obustronne ułożenie szyb fasady.

 

 

Część 2. obejmuje: 

 

- Nowe regulacje nadzoru budowlanego – i jak reaguje na to normowanie.

Wskutek wyroku Sądu Europejskiego w sprawie prawa budowlanego, należało przekształcić odpowiednio również uregulowania niemieckie, w szczególności te, które dotyczą budownictwa za szkła. Artykuł przybliża kulisy i szczegóły tych kwestii.

 

- Cechy optyczne brzegu szkła po wycinaniu szkła kółkiem tnącym.

Przy takim cięciu powstaje uszkodzenie powierzchni szkła. Następujące potem jego łamanie prowadzi do powstania rys. Parametrami są tu: szybkość i nacisk przy cięciu, materiał i geometria kółka tnącego, ale też użyty przy tym płyn wspomagający. Artykuł daje pogląd na skutkujący tu wygląd brzegu szkła.

 

- Fasady dewno-szkło – zachowanie się w przypadku pożaru i zasady ochrony przeciwpożarowej dla budynków wielokondygnacyjnych.

Uwzględniając duży potencjał takich fasad w aspekcie zachowania zasad zrównoważonego rozwoju, są one obecnie bardzo pożądane. Z uwagi na ochronę ppoż. należy przy tym spełnić następujące wymogi: wyłączenie rozszerzania się ognia po powierzchni fasady oraz zagrożenia dla ludzi wskutek spadania dużych połaci fasad, jak również – eliminacja rozrostu ognia poprzez pomieszczenia pośrednie. Artykuł daje pogląd dotychczasowego rozwoju w tej mierze. 

 

- W sprawie wymiarowania oszkleń zamocowanych punktowo za pomocą uchwytów z głowicami wpuszczonymi.

Wymiarowanie klasycznych zamocowań punktowych ma już odpowiednie normowanie. Wyjątek stanowią tu ww. uchwyty. Ich praca trudna jest do odwzorowania statycznego. Artykuł przedstawia propozycję odpowiedniego obliczeniowego modelu numerycznego. 

 

- Rozwój teoretyczny odpowiednich scenariuszy badań dla określenia wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu szkła cienkiego – z lub bez wpływu brzegu – i ich eksperymentalna realizacja.

Problem ten jest obecnie nader aktualny, bowiem zalecenia serii norm EN 1288 nie nadają się do szkła cieńszego niż 3 mm. Artykuł prezentuje sposoby udoskonalenia tych zaleceń. 

 

- Nowe obszary zastosowania dla transparentnego klejenia silikonem w budownictwie ze szkła.

W konstrukcyjnym budownictwie ze szkła elementy połączeń wpływają niekiedy ujemnie na przezroczystość struktury. W zamocowaniach punktowych trzeba szkło przewiercić, co prowadzi do naprężeń i problemów szczelności, a to z kolei – do potrzeby odpowiednich zabezpieczeń. Artykuł pokazuje zabiegi prowadzące do polepszenia transparentności połączeń – także w obszarze ich obliczeniowego modelowania. 

 

- Badania cieplno-reologiczne warstw pośrednich PVB i EVA szkła zespolonego.

Polimerowe warstwy pośrednie szkła zespolonego zachowują się w zależności od czasu i temperatury; można to wymodelować za pomocą teorii liniowej lepkości sprężystej. Jednakże, niektóre warstwy odbiegają od tego modelu. Praca wszechstronnie bada te zjawiska. 

 

- Pomiary temperatur powierzchniowych w cienkowarstwowych modułach zespolonych typu PV.

Dla wymiarowania nośnych elementów ze szkła, przy wpływach zmian temperatury i równoczesnego działania wiatru, nie ma aktualnie ustalonych zakresów temperatur i możliwych kierunków wiatru. Artykuł przynosi dane ukierunkowane na ten aspekt badawczy. 

 

- Bipierścieniowe badania zginania płyt ze szkła wapniowo- sodowo-silikatowego przy podwyższonych temperaturach, aż do obszaru transformacji.

Praca ukazuje doniesienia n/t stosowalności tzw. testów podwójnego pierścienia przy badaniu próbek szklanych o małej powierzchni dostępności – wg EN 1288-5. W opracowanej analizie zastosowano symulację MES i model lepkosprężysty materiału wg Narayaswamy.

 

 

Część 3. zawiera: 

 

- Sen o świetle – światło dzienne, obraz i efektywność energii za pomocą blasku przepływu cieczy.

W ramach europejskiego programu HORIZON 2020 bada się tafle szklane szkła izolacyjnego, w których krąży mieszanina wody i glikolu. Elementy takiego szkła stosowane są w fasadach i pomieszczeniach wewnętrznych budynków, dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia. Celem badań jest ich integracja także z systemami fotowoltaiki, dla obniżenia całkowitego nakładu energii, jednakże bez większego ograniczenia penetracji światła dziennego.

 

 

(...)

- Elementy pewnej fasady bioenergetycznej – rozwój prototypu.

Niemiecki zespół FABIG (TU Dresden i współpracownicy) rozwija tzw. panelowe bioreaktory w szklanych otulinach budynków. Praca wprowadza fasadowy moduł konstrukcyjny – z naciskiem badawczym na przenoszenie obciążeń w połączeniach klejonych.

 

- Rozwój i badanie tafli zespolonych szkła cienkiego i poliwęglanu.

Takie tafle mają mniejszy ciężar własny i wykazują lepsze własności optyczne i mechaniczne, aniżeli tafle zwykłe, trzeba jednak pamiętać o ich mniejszej sztywności. Względy te są ważne w konstrukcji fasad. Praca jest ukierunkowana na dalszy postęp w tej dziedzinie. 

 

- Lekkie szkła zespolone – potencjały redukcji ciężaru poprzez ukierunkowane wykorzystanie sztywności zespolenia.

Wielkie oszklenia wymagają ich zwiększonej sztywności i nośności, ale też obniżenia ich ciężaru własnego. Prowadzi to do stosowania szkła cienkiego i sztywnych warstw pośrednich ze szkła laminowanego. Przedstawiono odnośny model obliczeniowy, uwzględniając też efekty czasu i temperatury. 

 

- Analiza wrażliwości próby skręcania dla uzyskania modułu ścinania szkła zespolonego.

W tym przypadku ważna jest właściwa analiza wytrzymałości warstwy pośredniej. Zastosowano tu eksperyment relaksacyjny w połączeniu z obliczeniową analizą MES.

 

- Nowe elementy szkła FKV dla fasad.

Nowe elementy składają się z kompozytu szkło-plastyk i szkła wapniowo-sodowo-silikatowego. Oba składniki łączą się bez potrzeby stosowania kleju. Praca podaje nowe osiągnięcia w tej dziedzinie. 

 

- Wyznaczanie profili sprężających do hartowania chemicznego tafli szklanych za pomocą napięciowo-optycznych metod pomiarowych.

W przeciwieństwie do szkła hartowanego termicznie, szkło hartowane chemicznie (CVG) charakteryzuje się znacznie wyższym hartowaniem wstępnym do 200 MPa, co z punktu widzenia konstrukcyjnego może stworzyć nowe możliwości dla konstrukcji szklanych. Wstępne hartowanie (wzmacnianie) chemiczne szkła powiększa wielokrotnie jego wytrzymałość mechaniczną i opór temperaturowy. Opisano stosowne badania. 

 

- Transparentne żywice epoksydowe w sklejeniach przenoszących obciążenia.

Takie klejenia są ostatnio głównym przedmiotem badań. Obok własności mechanicznych ważne jest tu zachowanie się sklejeń typu szkło-metal. Dalsze prace są w toku.

 

 

W części 4. mieszczą się następujące prace: 

 

- Rozważanie n/t bezpieczeństwa nagłego pęknięcia szkła cieplnie wzmocnionego wg EN 14179-1.

Stosowanie takiego szkła w fasadach jest niebezpieczne, gdyż może ono nagle ulec awarii. Opracowano jego nową wersję wg EN 14179-1:2016, która ma to eliminować. Jednakże nie znajduje to całościowej akceptacji. Przedstawiono odpowiednie badania statystyczne. 

 

- Połączenie technologii ochrony przeciwsłonecznej w celu uzyskania optymalnej sprawności.

Nowoczesne szklane elementy fasad muszą odpowiadać wymogom ochrony przeciwsłonecznej i izolacji cieplnej oraz – równocześnie – muszą być wystarczająco przezroczyste. Ma to zabezpieczać komfort użytkowników i minimalizować wydatek energetyczny. W warunkach miejskich trzeba nadto zadbać o stosowny ich odblask i właściwości akustyczne, a niekiedy też o wpływ na transmisję sygnałów elektromagnetycznych. W pracy rozważa się wpływ różnych uwarstwień płyt szklanych na te parametry. 

 

- Punkt ciężkości – wyznaczanie wartości technicznych szkła zadrukowanego i uwarstwionego.

W zależności od różnych typów drukowania i nałożenia warstw emalii omówiono sposoby pomiarowego wyznaczania spektrum transmisyjnego i odblaskowego szkła – zgodnie z założeniami normy EN 410:2011. Potrzebne są dalsze badania dotyczące oszkleń geometrycznie skomplikowanych.

 

- Sala plenarna Landtagu w Hanowerze.

Wewnętrzne ściany działowe ze szkła umożliwiają wgląd do sali plenarnej, redukując jednak gwar parlamentarny na zewnątrz. Praca przedstawia stosowne rozwiązania techniczne.

 

- Ramki dystansowe HELIMA w zastosowaniach specjalnych.

Celem zabiegów był rozwój specjalnej ramki dystansowej spełniającej warunki ochrony ppoż. dla klasy EI30. Dalsze badania są planowane.

 

 

Przedstawiona tu książka ma duże zalety poznawcze – także dla aury „szklanych domów” w Polsce. Jest też ważna z tego względu, iż europejskie przepisy dotyczące tego rodzaju budownictwa, będzie trzeba – prędzej czy później – w naszej praktyce budownictwa uwzględniać. Niebagatelnym faktem jest też potrzeba przestrzegania ogólnych zasad zrównoważonego rozwoju, co staje się drogowskazem także dla naszego budownictwa.

 

 

 

 prof. Zbigniew Cywiński

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 06/2018

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik