Czytaj także -

Aktualne wydanie

2022 10 okladka

Świat Szkła 10/2022

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 ET-Swiat-Szkla-PL-160x600-004

 

 banner konferencja 2022 11c2

 wlasna-instrukcja ift--baner do newslet-2019e

 

 

Efekt skali w ocenie odporności ogniowej aluminiowo-szklanych ścian działowych. Cz. 2
Data dodania: 30.05.22

Niniejszy artykuł został opracowany został na podstawie rozprawy doktorskiej na temat „Efekt skali w ocenie odporności ogniowej pionowych przegród przeszklonych” [1] oraz publikacji naukowych powstałych w trakcie jej opracowywania [2]–[6]. Praca dotyczy zagadnienia związanego z odpornością ogniową przeszklonych ścian działowych. Wewnętrzne ściany budynku, które nie stanowią jego konstrukcji, a więc nie mają właściwości nośnych nazywane są ścianami działowymi.

 

 2022 05 24 6

Rys. 6. Miejsca, w których przekroczone zostało dane kryterium oraz czas przez który były one zachowane

 

4. Wyniki
Wyniki szczelności oraz izolacyjności ogniowej dla każdego z elementów próbnych przedstawione zostały w tabeli 1.

 

Miejsca, w których nastąpiło przekroczenie kryterium w danym badaniu zestawione zostały w tabeli 2.

 

 2022 05 24 7

Rys. 7. Wyniki przeprowadzonych badań

 

Na rysunku 6 zaznaczono miejsca, w których przekroczone zostało dane kryterium wraz z przedstawieniem czasu (w pełnych minutach, które upłynęły od początku badania) przez który były one zachowane. Widok próbki na rysunku przedstawiony jest w taki sposób, że słup zamocowany (M1) znajduje się zawsze po lewej stronie. Na rysunku 7 przedstawiono wyniki zestawione w formie wykresu.

 

Temperatura na nienagrzewanej powierzchni elementów próbnych mierzona była przy użyciu termoelementów powierzchniowych, w charakterystycznych miejscach przeszklonych ścian działowych. Na rysunkach 8-11 przedstawiono porównanie średnich przyrostów temperatury w charakterystycznych miejscach ścian. Przedstawiono wykresy dla wszystkich przeszkleń i słupów oraz wybranych rygli i połączeń.

 

W przypadku badań elementów próbnych nr 1÷7 zarejestrowane wartości przyrostów temperatury w danym miejscu pomiarowym były do siebie zbliżone, do około 40 minuty badania. Wyjątek stanowią niektóre z miejsc pomiarowych na krawędzi swobodnej elementu próbnego nr 7.

 

Wyższy od pozostałych przyrost temperatury zarejestrowany w tym miejscu związany był z rozszczelnieniem krawędzi swobodnej w trakcie badania. Wartości przyrostów temperatury w badaniu elementu próbnego nr 8 wyraźnie różnią się od pozostałych. W przypadku pomiarów prowadzonych na przeszkleniach różnica widoczna jest przez cały czas trwania badania, natomiast w przy- padku profili różnica zaczyna być wyraźnie widoczna od około 30 minuty badania.

 

Pomiary temperatury prowadzone były nie tylko na powierzchni elementu próbnego ale również we wnętrzu profili. Na rys. 12 przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów temperatury wewnątrz profili. Zarówno w przypadku profili słupów skrajnych, jak i centralnych zaobserwowano, że dla wszystkich punktów pomiarowych, oprócz P2 i P3, różnice pomiędzy zarejestrowanymi temperaturami są niewielkie.

 

Podobnie jak w przypadku temperatur na powierzchni elementów próbnych, wyższe temperatury od pozostałych zarejestrowano w przypadku słupa na krawędzi swobodnej elementu próbnego nr 7 oraz słupów centralnych elementu próbnego nr 8. Dodatkowo wykresy temperatury wewnątrz profili wskazują na wytopienie się części aluminiowych profili znajdujących się po stronie nagrzewanej, w określonym czasie badania.

 

Zmierzone podczas badań deformacje elementów próbnych w przykładowych miejscach przedstawione zostały na rys. 13.

 

Rys. 8. Porównanie przyrostów średniej temperatury na przeszkleniach (G1-G8) w zależności od elementu próbnego (1-8)

 

Rys. 9. Porównanie przyrostów średniej temperatury na przeszkleniach (G9-G12) w zależności od elementu próbnego (3-8)

 

Rys.10. Porównanie przyrostów średniej temperatury na słupach (M1-M4) w zależności od elementu próbnego (1-8)

 

Rys. 11. Porównanie przyrostów średniej temperatury na ryglach (T1 i T3) oraz połączeniach (J6 i J8) w zależności od elementu próbnego (1-8)

 

Rys. 12. Przyrosty temperatury w słupach: a) punkt pomiarowy P1, słupy M2 i M3; b) punkt pomiarowy P2, słup M1; c) punkt pomiarowy P3, słupy M2 i M3; d) punkt pomiarowy P5, słup M4 (T1- T8 numery elementów próbnych)

 

Rys. 13. Deformacje elementów próbnych w punktach H, I, J i R

 

 

Większość deformacji mierzona była czujnikami laserowymi lub linkowymi (pomiar co 15 sekund). W niektórych przypadkach - z uwagi na brak dostępności odpowiedniej liczby czujników - pomiar prowadzony był ręcznie przy użyciu miarki oraz linki stanowiącej odniesienie (pomiar co 5 minut). W przypadku badania nr 7 zważywszy na bezpieczeństwo personelu prowadzącego badanie pomiar ręczny w punktach L – R przeprowadzono tylko w 5 minucie badania, dane z tych pomiarów nie zostały umieszczone na wykresach.

 

W ciągu pierwszych 36 minut badania w przypadku każdej ze ścianek największa deformacja rejestrowana była w geometrycznym środku elementu próbnego (punkt H) lub na słupie M3 - punkt I (czas klasyfikacyjny dopuszczający powiększenie próbek o 20% w sytuacji zachowania oczekiwanych kryteriów, zgodnie z powszechnie stosowanymi w Europie procedurami).

 

Zestawienie maksymalnych ugięć poszczególnych słupów oraz geometrycznego środka elementów próbnych przedstawiono w tabeli 3. W dalszej części pracy pod uwagę brane będą maksymalne wartości ugięcia dla słupa M3 i z tą wartością powiązana zostanie sztywność słupa. 

 

Tabela 1. Zestawienie wyników badań

 

Tabela 2. Zestawienie miejsc, w których nastąpiło przekroczenie

 

Tabela 3. Maksymalne ugięcia słupów oraz geometrycznego środka elementu próbnego (do 36 minuty badania

 

Bartłomiej Sędłak
Instytut Techniki Budowlanej


Bibliografia
[1] B. Sędłak, „Rozprawa doktorska na temat ‘Efekt skali w ocenie odporności ogniowej pionowych przegród przeszklonych,’” Instytut Techniki Budowlanej, 2021.
[2] B. Sędłak, P. Sulik, and A. Garbacz, „Scale effect in the evaluation of the fire resistance of glazed partitions,” J. Build. Eng., vol. 49, p. 104108, May 2022, doi: 10.1016/j.jobe.2022.104108.
[3] B. Sędłak, P. Sulik, and A. Garbacz, „Fire resistance of aluminium-glazed partitions depending on their height,” Fire Mater., p. fam.2971, Mar. 2021, doi: 10.1002/fam.2971.
[4] B. Sędłak, G. Kimbar, J. Kinowski, and P. Sulik, „Study of aluminium
glazed partitions stiffness influence on deflection in fire resistance tests,” in Proceedings of Applications of Structural Fire Engineering ASFE 2019, 2019, pp. 424–429.
[5] B. Sędłak, P. Sulik, and A. Garbacz, „Fire Resistance Of Aluminium Glazed Partitions Depending On Their Height,” in Interflam 2019, 2019.
[6] B. Sędłak, P. Roszkowski, and P. Sulik, „Fire Insulation Of Aluminum Glazed Partitions Depending On The Infill Solution Of Framework Profiles,” Civ. Environ. Eng. REPORTS, vol. 26, no. 3, pp. 91–107, 2017, doi: 10.1515/ceer-2017-0038
[7] M. Kosiorek,Z. Laskowska, „Bezpieczeństwo pożarowe – część XV, Ogniochronne przegrody przeszklone,” Mater. Bud., vol. 1, pp. 117–119, 2007.
[8] P. Sulik, B. Sędłak, „Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych,” Izolacje, vol. 20, no. 9, pp. 30–34, 2015.
[9] A. Borowy, „Badania odporności ogniowej wewnętzrnych przegród budowlanych oraz stolarki otworowej,” Inżynier Budownictwa, vol. 11, pp. 64–68, 2013.
[10] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski, „Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych (Cz. 1) Elewacje szklane, wymagania, badania, przykłady,” Ochr. Przeciwpożarowa, vol. 50, no. 4/14, pp. 10– 16, 2014.
[11] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski, „Bezpieczeństwo pożarowe ścian zewnętrznych (Cz. 2) Mocowanie okładzin elewacyjnych,” Ochr. Przeciwpożarowa, vol. 51, no. 1/15, pp. 9–12, 2015.
[12] J. Kinowski,P. Sulik, „Bezpieczeństwo użytkowania elewacji,” Mater. Bud., vol. 9, pp. 38–39, 2014.
[13] P. Sulik, B. Sędłak, „Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych. Część 2,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 20, no. 9, pp. 31-32,34-35, 2015.
[14] J. Kinowski, P. Sulik, B. Sędłak, „Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej,” BiTP, vol. 42, no. 2, pp. 135–140, 2016, doi: 10.12845/ bitp.42.2.2016.14.
[15] B. Sędłak, „Wymagania z zakresu nienośnych przegród przeciwpożarowych
- przeszklone ściany osłonowe i działowe, drzwi i bramy,” in Budynek wielofunkcyjny z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym - w aspekcie projektowania, wykonawstwa i odbioru przez PSP: Materiały pomocnicze do wykładów, Warszawa: Grażyna Grzymkowska-Gałka ARCHMEDIA, 2016, pp. 43–62.
[16] B. Sędłak, P. Sulik, J. Kinowski, „Wymagania i rozwiązania techniczne systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej,” BiTP, vol. 42, no. 2, pp. 167–171, 2016, doi: 10.12845/bitp.42.2.2016.18.
[17] P. Sulik, B. Sędłak, „Odporność ogniowa pionowych przegród przeszklonych. Część 1,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 20, no. 7–8, pp. 37- 38,40,42-43, 2015.
[18] B. Sędłak, P. Sulik, „Odporność ogniowa pionowych elementów przeszklonych,” Szkło i Ceram., vol. 66, no. 5, pp. 8–10, 2015.
[19] P. Roszkowski, B. Sędłak, „Metodyka badań odporności ogniowej dachów przeszklonych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 16, no. 6, pp. 50–52, 2011.
[20] P. Roszkowski, B. Sędłak, „Badania odporności ogniowej poziomych elementów przeszklonych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 19, no. 12, pp. 46–51, 2014.
[21] O. Korycki, K. Kuczyński, „Zasady wprowadzania do obrotu stolarki budowlanej w świetle PN-EN 14351-1:2006,” Mater. Bud., vol. 8, pp. 94–96, 2007.
[22] M. Jakimowicz, „Okna i drzwi balkonowe w świetle obowiązującego prawa,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 7–8, pp. 61–65, 2010.
[23] B. Sędłak, „Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 2.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 17, no. 4, pp. 55- 58,60, 2012.
[24] B. Sędłak, „Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 17, no. 3, pp. 50-52,60, 2012.
[25] B. Sędłak, „Przeszklone drzwi dymoszczelne – badania oraz klasyfikacja w zakresie dymoszczelności,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 18, no. 4, pp. 35–38, 2013.

[26] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, „Fire Resistance of timber doors - Part II: Technical solutions and test results,” Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 86, pp. 129–132, 2014.
[27] A. Borowy, „Fire Resistance Testing of Glazed Building Elements,” in POŽÁRNÍ OCHRANA 2014, 2014, pp. 15–17.
[28] P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk, „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli – badania i klasyfikacja,” Logistyka, no. 6, pp. 10104–10113, 2014.
[29] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, „Fire Resistance of timber doors - Part I: Test procedure and classification,” Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 86, pp. 125–128, 2014.
[30] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, „Problematyka prawidłowego odbioru wybranych oddzieleń przeciwpożarowych,” Mater. Bud., no. 11, pp. 62–64, 2014.
[31] P. Sulik, B. Sędłak, „Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 20, no. 3, pp. 38–42, 2015.
[32] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak, „Elementy decydujące o awariach wybranych oddzieleń przeciwpożarowych,” in XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, 20-23.05, Szczecin – Międzyzdroje, 2015, pp. 771–778.
[33] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, „Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi zgodnie z PN-EN 16034,” Mater. Bud., vol. 1, no. 11, pp. 67–69, Nov. 2015, doi: 10.15199/33.2015.11.20.
[34] D. Izydorczyk, P. Sulik, „Odporność ogniowa drzwi stalowych,” Mater. Bud., vol. 1, no. 7, pp. 33–36, Jul. 2015, doi: 10.15199/33.2015.07.07.
[35] P. Sulik, B. Sędłak, „Wybrane zagadnienia związane z drzwiami przeciwpożarowymi,” Inżynier Budownictwa, no. 11, pp. 90–97, 2015.
[36] A. Schmidt, „Projekt normy wyrobu dla drzwi wewnętrznych: prEN 14351-2–stan prac,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 5, 2015.
[37] P. Sulik, B. Sędłak, „Prawidłowy odbiór przeszklonych drzwi przeciwpożarowych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 20, no. 2, pp. 46-49,56, 2015.
[38] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, „Izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych,” Izolacje, vol. 21, no. 1, pp. 52–63, 2016.
[39] B. Sędłak, A. Frączek, P. Sulik, „Wpływ zastosowanego rozwiązania progowego na dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych,” Mater. Bud., vol. 1, no. 7, pp. 26–29, Jul. 2016, doi: 10.15199/33.2016.07.07.
[40] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, „THERMAL INSULATION OF SINGLE LEAF FIRE DOORS, Test results comparison in standard temperature- time fire scenario for different types of doorsets,” Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.077.
[41] P. Sulik, D. Izydorczyk, B. Sędłak, „Bezinwazyjna weryfikacja poprawności wykonania i montażu drzwi przeciwpożarowych,” in Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych: Ogólnopolska konferencja, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, 2016, pp. 147–150.
[42] B. Sędłak, P. Sulik, „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz. 1,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 2, pp. 30–35, 2017.
[43] B. Sędłak, P. Sulik, „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Cz.2,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 3, pp. 40,42-43, 2017.
[44] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, „Thermal insulation of single leaf fire doors: Test results comparison in standard temperature-time fire scenario for different types of doorsets,” Applications of Structural Fire Engineering. 2017.
[45] B. Sędłak, P. Sulik, „Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej zamknięć otworów w przegrodach przeciwpożarowych,” Mater. Bud., vol. 1, no. 3, pp. 68–70, Mar. 2017, doi: 10.15199/33.2017.03.19.
[46] D. Izydorczyk, B. Sędłak, B. Papis, P. Turkowski, „Doors with Specific Fire Resistance Class,” Procedia Eng., vol. 172, pp. 417–425, 2017, doi: 10.1016/j.proeng.2017.02.010.
[47] D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, „FIRE DOORS IN TUNNELS EMERGANCY EXITS – SMOKE CONTROL AND FIRE RESISTANCE TESTS,” in IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, 2017, 2017, pp. 1–8.
[48] B. Sędłak, P. Sulik, „Badania odporności ogniowej i dymoszczelności drzwi przeszklonych zgodnie z wymaganiami normy wyrobu PN-EN 16034. Część 1,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 2, pp. 30–35, 2017.
[49] D. Izydorczyk, P. Sulik, J. Kinowski, B. Sędłak, „Fire resistance of timber windows – Part II: Technical solutions and test results,” Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 92, pp. 113–116, 2015.
[50] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, D. Izydorczyk, „Fire resistance of timber windows – Part 1: Test procedure and classification,” Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 92, pp. 183–187, 2015.
[51] W. K. Chow, Y. Gao, C. L. Chow, „A Review on Fire Safety in Buildings with Glass Façade,” J. Appl. Fire Sci., vol. 16, no. 3, pp. 201–223, Jan. 2006, doi: 10.2190/AF.16.3.b.
[52] B. SIEBERT, „Modern Facades made of Glass,” IABSE Congr. Rep., vol. 17, no. 9, pp. 342–343, Jan. 2008, doi: 10.2749/222137908796292911.
[53] B. Sędłak, „Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 2.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 17, no. 10, pp. 53-58,60, 2012.
[54] B. Sędłak, „Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 17, no. 9, pp. 52–54, 2012.
[55] B. Sędłak, J. Kinowski, „Badania odporności ogniowej ścian osłonowych – przyrosty temperatury na szybach,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 18, no. 11, pp. 20–25, 2013.
[56] J. Anderson, R. Jansson, „Façade fire tests – measurements and modeling,” MATEC Web Conf., vol. 9, p. 2003, 2013, doi: 10.1051/matecconf/20164603002.
[57] B. Sędłak, J. Kinowski, A. Borowy, „Fire resistance tests of large glazed aluminium curtain wall test specimens - Results comparison,” in MATEC Web of Conferences, 2013, vol. 9, p. 02009, doi: 10.1051/matecconf/20130902009.
[58] B. Sędłak, „Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 1.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 19, no. 3, pp. 16-19,25, 2014.
[59] B. Sędłak, „Odporność ogniowa ścian osłonowych z dużymi przeszkleniami. Cz. 2.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 19, no. 5, pp. 28–31, 2014.
[60] B. Sędłak, „Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 19, no. 7–8, pp. 49–53, 2014.
[61] P. Sulik, B. Sędłak, P. Turkowski, W. Węgrzyński, „Bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich i wysokościowych,” in Budownictwo na obszarach zurbanizowanych, Nauka, praktyka, perspektywy, A. Halicka, Ed. Politechnika Lubelska, 2014, pp. 105–120.
[62] P. Sulik, B. Sędłak, „Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji,” Mater. Bud., vol. 1, no. 9, pp. 20–22, Sep. 2015, doi: 10.15199/33.2015.09.04.
[63] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, „Izolacyjność ogniowa aluminiowo- szklanych ścian osłonowych w zależności od sposobu wypełnienia profili szkieletu konstrukcyjnego,” Izolacje, vol. 20, no. 2, pp. 48–53, 2015.
[64] P. Sulik, B. Sędłak, „Bezpieczeństwo pożarowe szklanych fasad,” Inf. Bud. Murator - Fasady, pp. 38–42, 2015.
[65] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, „Large glazing in curtain walls - Study on impact of fixing methods on fire resistance,” in MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 05004, doi: 10.1051/matecconf/20164605004.
[66] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski, „Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of curtain wall test specimens,” in MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 46, p. 02006, doi: 10.1051/matecconf/20164602006.
[67] B. Sędłak, P. Sulik, „Odporność ogniowa pasów międzykondygnacyjnych aluminiowo-szklanych ścian osłonowych,” Izolacje, vol. 21, no. 1, pp. 66–73, 2016.
[68] J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, D. Izydorczyk, „FIRE RESISTANCE GLAZED CONSTRUCTIONS CLASSIFICATION, Changes in the field of application,” Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.073.
[69] P. Sulik, J. Kinowski, B. Sędłak, „FIRE RESISTANCE OF ALUMINIUM GLAZED CURTAIN WALLS, Test results comparison depending on the side of fire exposure,” Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.076.
[70] P. Sulik, G. Kimbar, B. Sędłak, „FIRE RESISTANCE OF SPANDRELS IN ALUMINIUM GLAZED CURTAIN WALLS,” in IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, June 7-9, 2017, 2017.
[71] P. Sulik, B. Sędłak, „Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego,” J. Civ. Eng. Environ. Archit., vol. 64, pp. 17–29, 2017, doi: 10.7862/rb.2017.100.
[72] P. Sulik, B. Sędłak, „Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego,” in 63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB Krynica Zdrój, 17-22.09.2017, 2017.
[73] Z. Laskowska, M. Kosiorek, „Bezpieczeństwo pożarowe ścian działowych przeszklonych – badania i rozwiązania,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 1, pp. 16–21, 2008.
[74] P. Roszkowski, B. Sędłak, „Metodyka badań odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 16, no. 9, pp. 59–64, 2011.
[75] B. Sędłak, P. Roszkowski, „Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 17, no. 7–8, pp. 54–59, 2012.
[76] Z. Laskowska, A. Borowy, „Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej ścian działowych przeszklonych wg PN-EN 15254-4,” Mater. Bud., vol. 7, pp. 62–64, 2012.
[77] B. Sędłak, „Systemy przegród aluminiowo szklanych o określonej klasie odporności ogniowej,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 18, no. 10, pp. 30-33,41, 2013.
[78] B. Sędłak, „Bezszprosowe szklane ściany działowe o określonej klasie odporności ogniowej,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 19, no. 11, p. 24,26,28,30, 2014.
[79] B. Sędłak, „Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 19, no. 2, pp. 30–33, 2014.
[80] B. Sędłak, „Ściany działowe z pustaków szklanych – badania oraz klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 19, no. 1, pp. 30–33, 2014.
[81] B. Sędłak, D. Izydorczyk, P. Sulik, „Fire Resistance of timber glazed partitions,” Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 85, pp. 221–225, 2014.
[82] B. Sędłak, P. Sulik, „Odporność ogniowa wielkogabarytowych pionowych elementów przeszklonych,” Mater. Bud., vol. 1, no. 7, pp. 28–30, Jul. 2015, doi: 10.15199/33.2015.07.06.
[83] B. Sędłak, „Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych ścian działowych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 20, no. 5, pp. 34–40, 2015.
[84] P. Sulik, B. Sędłak, „Odporność ogniowa drewnianych przeszklonych ścian działowych,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 20, no. 3, pp. 43–48, 56, 2015.
[85] B. Sędłak, P. Sulik, P. Roszkowski, „Fire resistance tests of aluminium glazed partitions with timber insulation inserts,” Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 92, pp. 395–398, 2015.
[86] B. Sędłak, D. Izydorczyk, P. Sulik, „Aluminium glazed partitions with timber insulation inserts – fire resistance tests results depending on the type of used wood,” Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW For. Wood Technol., vol. 92, pp. 102–106, 2016.
[87] B. Sędłak, P. Sulik, „Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych według wymagań nowego wydania normy badawczej. Cz. 1.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 21, no. 2, pp. 38–40, 42, 2016.
[88] B. Sędłak, P. Sulik, „Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych zgodnie z wymaganiami nowego wydania normy badawczej. Cz. 2.,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 21, no. 5, pp. 27–28, 30–34, 2016.
[89] B. Sędłak, J. Kinowski, D. Izydorczyk, P. Sulik, „FIRE RESISTANCE TESTS OF ALUMINIUM GLAZED PARTITIONS, Results comparison,” Appl. Struct. Fire Eng., Jan. 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.075.
[90] P. Sulik, B. Sędłak, J. Kinowski, „Study on critical places for maximum temperature rise on unexposed surface of walls with butt jointed glazing test specimens,” in IFireSS 2017 – 2nd International Fire Safety Symposium Naples, Italy, 2017.
[91] B. Sędłak, P. Roszkowski, P. Sulik, „FIRE INSULATION OF ALUMINUM GLAZED PARTITIONS DEPENDING ON THE INFILL SOLUTION OF FRAMEWORK PROFILES,” Civ. Environ. Eng. REPORTS, vol. 26, no. 3, pp. 91–107, 2017, doi: 10.1515/ceer-2017-0038.
[92] B. Sędłak, J. Kinowski, P. Roszkowski, P. Sulik, „Izolacyjność ogniowa przeszklonych ścian bezszprosowych,” Mater. Bud., vol. 1, no. 7, pp. 17–20, Jul. 2017, doi: 10.15199/33.2017.07.05.
[93] B. Sędłak, P. Sulik, „Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów przeszklonych. Cz.1,” ŚWIAT SZKŁA, vol. 23, no. 2, pp. 34–38, 2018.
[94] V. Babrauskas, R. B. Williamson, „The historical basis of fire resistance testing — Part I,” Fire Technol., vol. 14, no. 3, pp. 184–194, Aug. 1978, doi: 10.1007/BF01983053.
[95] V. Babrauskas, R. B. Williamson, „The historical basis of fire resistance testing — Part II,” Fire Technol., vol. 14, no. 4, pp. 304–316, Nov. 1978, doi: 10.1007/BF01998390.
[96] S. B. Hamilton, „A Short History of the Structural Fire Protection of Buildings Particularly in England, Special Report No. 27,” London, 1958.
[97] Böhme, „Mittheilungen,” Berlin, 1891.
[98] M. Gravit, V. Gumenyuk, O. Nedryshkin, „Fire Resistance Parameters for Glazed Non-Load-Bearing Curtain Walling Structures. Extended Application,” Procedia Eng., vol. 117, pp. 114–118, 2015, doi: 10.1016/j.proeng.2015.08.131.
[99] D. Izydorczyk, B. Sędłak, B. Papis, P. Turkowski, „Doors with specific fire resistance class,” in 12th International Conference „Modern Building Materials, Structures and Techniques,” 2016.
[100] B. Sędłak, P. Sulik, A. Garbacz, „Fire resistance of aluminium-glazed partitions depending on their height,” Fire Mater., p. fam.2971, Mar. 2021, doi: 10.1002/fam.2971.
[101] J. Kinowski, P. Sulik, B. Sędłak, „Impact of improper storage and installation of glazed fire rated walls on their performance,” MATEC Web Conf., vol. 284, p. 02003, Jul. 2019, doi: 10.1051/matecconf/201928402003.
[102] K. Podawca, M. Przywózki, „The Impact of Structural and Material Solutions for Glazing Connections on Deformation During Fire,” Saf. Fire Technol., vol. 53, no. 1, pp. 118–128, 2019, doi: 10.12845/sft.53.1.2019.7.
[103] EN 1364-1:2015 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls.”
[104] D. Skejić, I. Ćurković, M. J. Rukavina, „BEHAVIOUR OF ALUMINIUM STRUCTURES IN FIRE, A review,” Appl. Struct. Fire Eng., no. October, 2016, doi: 10.14311/asfe.2015.047.

 

 

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec