Czytaj także -

Aktualne wydanie

2023 02 okladka1

Świat Szkła 2/2023

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

 

 LiSEC SS Konfig 480x120

et-swiat-szkla-480x120-02

 

 Online Banner480100 px

 

 partnerzy medialni baner

 

Ciepły ramowy montaż okien
Data dodania: 07.12.17

Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się głównie wysoką energooszczędnością. Realizować to można poprzez stosowanie odpowiednich termoizolacyjnych technologii, w tym także związanych z instalowaniem okien. Jednym z takich rozwiązań jest ramowe osadzanie okien w technice ciepłego montażu. 

 

Cechy charakterystyczne ciepłego montażu Podstawowym zadaniem technologii ciepłego montażu jest szczelne zamontowanie okien w otworze ściennym, w celu całkowitego wyeliminowania mostków termicznych. Pozwala to na pełne zachowanie walorów izolacyjności, co jest szczególnie ważne w przypadku okien energooszczędnych. Ponadto przedstawiana metoda montażu zabezpiecza izolację uszczelniającą przed wilgocią, zapewniając jednocześnie stałą wentylację.

 

Do dotychczas standardowo stosowanej w instalowaniu okien pojedynczej izolacji dodaje się jeszcze dwie warstwy izolacyjne – zewnętrzną i wewnętrzną. Od wewnątrz jest to warstwa paroszczelna, natomiast od zewnątrz stosuje się warstwę paro przepuszczalną, która jednocześnie zabezpiecza przed przenikaniem wody, nawet podczas obfitych opadów atmosferycznych. Z tego względu, tę metodę montażu okien nazywa się również montażem wielowarstwowym.

 

Podkreślić należy, że stosowanie technologii ciepłego montażu okien wymaga od jej realizatorów dużego doświadczenia i precyzji. Dlatego powinni to wykonywać wyłącznie wykwalifikowani fachowcy. Jako przykład można tutaj podać, iż łatwo jest pomylić kolejność poszczególnych warstw lub ułożyć je nieodpowiednią stroną, co nie przyniesie oczekiwanych efektów, a może wręcz skutkować pogorszeniem stanu izolacji połączenia okna z ościeżem. Nieprawidłowy montaż warstw izolacyjnych może odwrócić proces dyfuzji pary wodnej, co spowoduje zagrzybienie oraz przyspieszoną degradację muru i wyrobów otworowych.

 

Według „Krajowego standardu kompetencji zawodowych”, opracowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, istnieje zawód – monter/składacz okien (712501). Jest to zawód o charakterze usługowym, a praca polega na montażu okien drewnianych, tworzywowych i aluminiowych w otworach okiennych i fasadach. Wykonujący ten zawód również demontuje stare okna, przygotowuje otwory okienne do montażu, demontuje i montuje obróbki blacharskie oraz parapety. Ponadto wykonuje drobne roboty wykończeniowe ościeży, w tym roboty murarsko-tynkarskie. Przedstawiony dokument zawiera opis zawodu, w tym opis pracy, wymagania, wykształcenie i uprawnienia oraz opis kompetencji zawodowych.

 

Technologia ciepłego montażu charakteryzuje się tym, iż szczelina obwodowa pomiędzy ościeżnicą okna a ościeżem jest wypełniona systemem uszczelniającym składającym się z następujących warstw:

 

1. warstwy wewnętrznej – stanowiącej uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych zwanych także paraizolacyjnymi, w formie różnego rodzaju taśm z folii aluminiowej wzmocnionych włókniną oraz folii uszczelniających, nie przepuszczających powietrza i pary wodnej,

2. warstwy środkowej – tworzącej izolację termiczną i akustyczną połączenia okna ze ścianą, wykonywanej z pianki poliuretanowej lub mineralnych materiałów izolacyjnych, głównie w postaci wełny mineralnej,

3. warstwy zewnętrznej – stanowiącej uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych i/lub taśm warstwowych paroprzepuszczalnych, jak również kitów trwale plastycznych.

 

W procesie ciepłego montażu okien występują trzy charakterystyczne fazy: 

 

 • właściwe przygotowanie ścian budynku i znajdujących się w nich otworów okiennych, wybór optymalnego systemu montażu i sposobu uszczelniania połączeń oraz dobór odpowiednich materiałów; 
 • mechaniczne połączenie okien z murem;
 • wykonanie uszczelnienia termoizolacyjnego oraz jego zabezpieczenie przed wpływami zewnętrznej i wewnętrznej wilgoci.

 

Prezentowaną, nowoczesną technologię montażu okien oferuje szereg producentów, stosując różne techniki i materiały. Z pośród nich wyróżnić można dwie podstawowe metody:

 

 • ciepły montaż w obrysie (licu) ścian konstrukcyjnych, polegający na osadzeniu okna w otworze ściennym i zamocowaniu przy pomocy kotew i łączników lub specjalnej ramy oraz wypełnieniu szczeliny obwodowej pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wielowarstwowym materiałem izolacyjnym; 
 • ciepły montaż w warstwie docieplenia ściany, kiedy okno jest wysunięte poza zewnętrzny obrys (lico) budynku i mocowane przy pomocy specjalnych wsporników oraz konsoli lub ramy instalacyjnej, a uszczelnienie między oknem a murem jest wykonywane także przy pomocy materiału wielowarstwowego.

 

W technologii ciepłego montażu okien, zarówno w obrysie ścian konstrukcyjnych, jak i w warstwie docieplenia ściany, wyróżnić należy jeszcze jeden charakterystyczny podział: 

 

 • montaż z wykorzystaniem konsoli i wsporników lub kotew i łączników, 
 • montaż z zastosowaniem ram instalacyjnych.

 

Niniejsza publikacja dotyczy przedstawienia zagadnień związanych z drugim rodzajem montażu.

 

 

(...)

 

Dokumenty techniczno-prawne dotyczące ciepłego montażu

 

Zasady montażu okien oraz innych budowlanych wyrobów otworowych nie są – zarówno w Polsce, jak i na poziomie Unii Europejskiej – uregulowane żadnymi specjalistycznymi dokumentami techniczno-prawnymi. Można jednak ustalić pewne przepisy, normy, instrukcje lub wytyczne, odnoszące się w sposób pośredni do montażu tych wyrobów.

 

Podstawowym dokumentem regulującym zagadnienia techniczne budownictwa w Polsce jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). W załączniku do tego rozporządzenia zawarty jest zapis, odnoszący się do izolacyjności cieplnej okien. Stwierdza się nim w sposób ogólny, iż w budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne, złącza między przegrodami itp. oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

 

Obejmująca m.in. okna zewnętrzne europejska norma wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zawiera również bardzo ogólny zapis odnoszący się do problematyki montażu. Zobowiązuje on producenta do konieczności zapewnienia informacji obejmującej wymagania montażowe i technikę montażu. Podkreślić należy, iż jest to wymaganie szczególnie istotne w problematyce ciepłego montażu okien. Zgodnie z normą stosowne instrukcje powinny przedstawiać dokładny opis osadzenia i zamocowania okna, jak również sposoby pomiaru ościeży otworów okiennych, podawać ilość punktów mocujących, maksymalne ich rozstawy i inne, niezbędne do prawidłowego montażu parametry.

 

Innym dokumentem z tej dziedziny jest wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Instrukcja Nr 421/2006 (po dokonanej nowelizacji – nr B6/2016) pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych. Zostały w niej określone m.in. warunki przystąpienia do montażu okien, zasady przygotowania otworów i mocowania okien oraz sposoby uszczelniania i izolacji połączenia okna ze ścianą. Znowelizowana instrukcja zawiera także zasady odnoszące się do mocowania okien i drzwi balkonowych wysuniętych poza lico muru. Określono w nich ogólne zasady tej technologii oraz sposoby mocowania okien w warstwie docieplenia ściany, w tym także z zastosowaniem ramy montażowej.

 

Kolejnym dokumentem, który odnieść można do problematyki ciepłego montażu, są Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG Nr 004 pt. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Zawiera on m.in. zasady, pozwalające na przeprowadzenie prawidłowego procesu izolacji cieplnej instalowanych okien.

 

Poszczególni producenci systemów do ciepłego montażu okien, w tym także ramowego, przed wprowadzeniem ich do powszechnego stosowania, przeprowadzają w kompetentnych instytucjach badania, celem potwierdzenia właściwości użytkowych. Na podstawie pozytywnych wyników badań i oceny, instytucje te wydają stosowne dokumenty stwierdzające przydatność do stosowania w budownictwie. Jako przykład podać można firmę P.P.H.U. STROPEX Sp. J., która uzyskała Aprobatę Techniczną ITB AT-15-9629/2016 Zestaw wyrobów EMO-STROPEX – system ramowy do termoizolacyjnego montażu okien z PVC-U. Inna z firm, Tremco Illbruck, proponująca system montażu okien w warstwie docieplenia „MOWO”, podaje w swych materiałach informacyjnych, że został on wszechstronnie sprawdzony przez niemieckie jednostki badawcze z zakresu budownictwa. Świadectwo z pozytywnymi wynikami badań wydał Instytut Techniki Okiennej w Rosenheim, a stosowne świadectwo dopuszczające system do stosowania w Niemczech udzielił niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

 

 

Ramowy montaż okien w obrysie ścian konstrukcyjnych

Opis przykładowej metody montażu

 

Firma P.P.H.U. STROPEX Sp. J. proponuje zestaw wyrobów do ramowego montażu okien z PVC-U w licu (obrysie) ściany zewnętrznej, objęty przedstawianą już Aprobatą Techniczną ITB AT-15-9629/2016. Zasadę tej techniki instalowania okien obrazuje schemat przedstawiony na rys. 1. Montaż zestawu wyrobów o nazwie EMO-STROPEX polega na wykonaniu termoizolacyjnej ramy składającej się z trzech elementów Termo-RAMY (dwa pionowe i jeden poziomy dolny) oraz z Termo-BELKI lub Termo-ELKI (drugi, górny element poziomy), połączonych ze sobą w narożach łącznikami mechanicznymi. Pomiędzy dolnym poziomym elementem Termo-RAMY a ościeżnicą okna instalowany jest jeszcze Termo-PARAPET. Zestaw tych wyrobów w sposób schematyczny pokazuje rys. 2.

 

 

2017 11 18 1

Rys. 1. Schemat montażu okien w systemie EMO-STROPEX 

 

 

2017 11 18 2

Rys. 2. Schemat wyrobów zestawu EMO-STROPEX

 

 

Przedstawione wyroby wykonuje się z: 

 

 • Termo-RAMĘ – z trzech elementów warstwowych o przekroju 60 x (240÷400) mm i maksymalnej długości 1610 mm, składających się z rdzenia poliuretanowego (PUR) grubości 48 mm, oraz okładzin z płyt magnezowych MgO Green-LS-TECH grubości 6 mm, 
 • Termo-BELKĘ – z elementu warstwowego z rdzeniem z poliuretanu (PUR), w okładzinach z płyt magnezowych MgO j.w., o maksymalnej długości 1610 mm, n Termo-ELKĘ – z elementu j.w., 
 • Termo-PARAPET – składający się z dwóch części: wewnętrznej i zewnętrznej wykonywanych z poliuretanu (PUR), pomiędzy którymi zainstalowana jest Termo-LISTWA, połączonych ze sobą klejem poliuretanowym, 
 • Termo-LISTWĘ – z kształtownika z PVC-U wypełnionego poliuretanem (PUR).

 

Ramę wykonuje się etapami, obudowując nią okno z PVC-U, a przykładowy przekrój tych wyrobów przedstawiono na rys. 3. System może być stosowany do montażu okien jedno- i dwuskrzydłowych wypełnionych szybą jedno- lub dwukomorową, o maksymalnych wymiarach 1580x1610 mm. Wymieniona powyżej Termo-ELKA , stosowana zamiennie z Termo -BELKĄ, umożliwia montaż żaluzji zwijanych (rolet) podtynkowych.

 

 

 2017 11 18 3

 Rys. 3. Przekrój okna oraz ramy termoizolacyjnej

 

 

Ościeżnica okna powinna być mocowana do termoizolacyjnej ramy prezentowanego systemu za pomocą łączników mechanicznych w rozstawie nie większej niż 700 mm, z zachowaniem odległości od naroża okna nie mniejszej niż 150 mm. Pomiędzy termoizolacyjną ramą systemu EMO-STROPEX a ościeżnicą okna PVC-U należy pozostawić szczeliny o szerokości od 8 do 10 mm. Do ich uszczelnienia powinny być zastosowane taśmy rozprężne typu „trio”, o grubości odpowiedniej do szerokości szczelin. Po obudowaniu w okno wklejany jest Termo -PARAPET, przy pomocy stosownego kleju poliuretanowego. Jak już powyżej wspomniano, wyrób ten składa się z części zewnętrznej i wewnętrznej oraz Termo-LISTWY, co pokazano na rys. 4. Listwa spełnia już wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, które będą obowiązywać od 2021 r., oraz oprócz funkcji montażowej pełni rolę listwy transportowej. Podwójna nóżka pozwala na bezpieczny transport nawet bardzo ciężkich, oszklonych okien . Istnieje możliwość zamocowania do Termo-LISTWY jeszcze przed dostawą na plac budowy kotwy systemowej ułatwiającej transport, która po przewiezieniu okna pozostaje jako element montażowy. Prezentowaną listwę przedstawiono na rys. 5.

 

 

2017 11 19 4

Rys. 4. Termo-PARAPET z Termo-LISTWAMI

 

 

2017 11 19 5

Rys. 5. Termo-LISTWA z kotwą systemową

 

 

Gotową ramę z oknem wstawia się następnie w przygotowane ościeże. Pomiędzy ramą a ościeżem powinny być pozostawione szczeliny o szerokości od 15 do 40 mm. Do ich uszczelniania należy stosować odpowiednie piany poliuretanowe oraz objęte Aprobatą Techniczną AT-15-8219/2014 „Taśmy uszczelniające Taśma Paroszczelna SWS Basic, Taśma Paroszczelna SWS Uniwersal, Taśma Paroszczelna SWS B1 Extra, Taśma Paroszczelna SWS B2, Taśma Paroprzepuszczalna SWS Basic, Taśma Paroprzepuszczalna SWS Uniwersal”: 

 

 • folie paroszczelne – od strony wewnętrznej przegrody, 
 • folie paroprzepuszczalne – od strony zewnętrznej przegrody.

 

Obie folie powinny być pokryte paskami masy butylowej lub mieć butyl naniesiony na całej szerokości taśmy. Alternatywnie można stosować inne taśmy przeznaczone do klejenia za pomocą kleju wskazanego przez Producenta taśm.

 

Łączniki mechaniczne stosowane do mocowania ramy systemu EMO-STROPEX do ościeża powinny być objęte stosownymi dokumentami umożliwiającymi wprowadzenie do obrotu, a ich rozstaw, liczba i typ powinny być określone w projekcie technicznym, opracowanym dla danego obiektu budowlanego.

 

 

Zalety zaprezentowanej metody

 

Zastosowanie ciepłej ramy montażowej w procesie instalowania okien w obrysie ścian konstrukcyjnych przynosi wiele korzyści, a do najistotniejszych zalet zaliczyć można: 

 

 • wyeliminowanie mostków termicznych w obrębie okna i zapewnienie bardzo dobrej izolacji akustycznej, 
 • wykluczenie możliwych błędów montażowych, co gwarantuje szczelność okna po zainstalowaniu, 
 • „pływający” sposób montażu okna eliminuje zwichrowania i naprężenia ramy ościeżnicy, co działa korzystnie na właściwości użytkowe, zapewniając bezawaryjną eksploatację, 
 • montaż ramy z oknem może być realizowany poza placem budowy, 
 • innowacyjna konstrukcja pozwala na bezpieczny transport okien z ramą montażową, 
 • możliwość jednoczesnego montażu rolet podtynkowych.

 

 

Ramowy montaż okien w warstwie docieplenia

Opis przykładowych metod montażu

 

Technikę ciepłego montażu okien w warstwie docieplenia ściany z wykorzystaniem ramy instalacyjnej pod nazwą system MOWO proponuje firma Tremco Illbruck. System polega na wykonaniu jeszcze przed montażem okna zewnętrznej nośnej ramy instalacyjnej, która mocowana jest do muru konstrukcyjnego w warstwie docieplenia. Następnie w ramie osadza się ościeżnicę okna wraz ze skrzydłem oraz dokonuje stosownego uszczelnienia. Schematyczną zasadę takiego sposobu montażu pokazano na rys. 6.

 

 

2017 11 20 1

Rys. 6. Zasada montażu okien w systemie MOWO

 

 

Pierwszą fazą procesu montażu jest odpowiednie przygotowanie otworu i przyległej ściany, zgodnie z projektem technicznym. Szczególnie dokładnie należy oczyścić płaszczyzny ościeża oraz odpowiednio zagruntować.

 

Kolejną fazę stanowi mechaniczne połączenie okna z murem. W związku z tym należy najpierw przygotować ramę instalacyjną, składającą się z przedstawionych na rys. 7 dwóch trójkątnych elementów systemu MOWO, tj. nośnego PR 007 (w kolorze jasnym) oraz docieplającego PR 008 (w kolorze czarnym). Wymaga to dokładnego zwymiarowania otworu okiennego i przygotowania odpowiedniej długości pionowych i poziomych elementów nośnych PR 007. Aby zapewnić lepszą przyczepność elementów, należy je dokładnie zagruntować, a następnie ułożyć na nich w sposób ciągły podwójne linie kleju. Przygotowane w ten sposób elementy przykleja się do uprzednio zagruntowanego podłoża ściany, stosując mocny docisk, co obrazuje fot. 1. Producent zaleca mocowanie w pierwszej kolejności dolnych i górnych elementów poziomych.

 

 

2017 11 20 2

Rys. 7. Element nośny (kolor jasny) i element docieplający (kolor czarny) ramy

 

 

2017 11 19 1

Fot. 1. Montaż z dociskiem elementu PR 007

 

 

Dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości ramy instalacyjnej, niezbędne jest dodatkowe związanie poszczególnych jej elementów z murem za pomocą łączników śrubowych o średnicy 7,5 mm. Długości łączników oraz odległości ich mocowania od krawędzi ściany są zależne od rodzaju materiału i określa je producent w swoich instrukcjach. Dodatkowe mocowanie dolnego elementu nośnego przy pomocy łączników śrubowych pokazano na fot. 2. Ilość punktów mechanicznego mocowania elementów nośnych PR 007 do ściany konstrukcyjnej jest zależna od wymiarów otworu okiennego oraz samego okna. Wpływ na ich rozmieszczenie ma ilość i rodzaj elementów nośnych oraz ich długość, a także typ okna.

 

 

2017 11 19 2 

  Fot. 2. Dodatkowe mocowanie elementu łącznikiem śrubowym

 

 

Po zrealizowaniu wszystkich robót związanych z montowaniem elementów nośnych ramy instalacyjnej, zamocować należy na całym jej obwodzie elementy ocieplające PR 008. Czynność tą wykonuje się poprzez doklejenie i stworzenie ramy o przekroju kwadratowym, co przedstawia fot. 3. Nie wpływa to na zwiększenie nośności samej ramy, ale zdecydowanie poprawia jej parametry izolacyjności cieplnej.

 

 

2017 11 19 3

  Fot. 3. Mocowanie elementu ocieplającego PR 008

 

 

Ostatnią fazą tego rodzaju ciepłego montażu jest przygotowanie okna i jego osadzenie w uprzednio wykonanej ramie instalacyjnej, znajdującej się w obszarze później nakładanej warstwie izolacyjnej ocieplenia budynku. Przygotowanie okna polega na zamocowaniu na całym jego obwodzie szerokiej taśmy rozprężnej typu Illbruck TP, zamiast tradycyjnie stosowanej pianki, oraz folii uszczelniającej. Okno z zainstalowaną taśmą rozprężną sytuuje się w wymaganej pozycji w gotowej ramie instalacyjnej, a następnie mocuje ramę ościeżnicy przy pomocy wkrętów dystansowych o średnicy 7,5 mm, wkręcając je na głębokość około 40 mm. Stanowi to końcową operację procesu montażu, gdyż rozprężenie taśmy uszczelniającej realizuje się samoczynnie, pod wpływem temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Dodać jeszcze należy, iż pozostałe uszczelnienia na styku lica kształtownika ościeżnicy okna z węgarkiem powinna przeprowadzić ekipa ocieplająca ściany zewnętrzne budynku.

 

Przykładowe okno, zamontowane z wykorzystaniem zaprezentowanego systemu MOWO, pokazano na fot. 4.

 

 

2017 11 20 3

Fot. 4. Okno zamontowane w systemie MOWO

 

 

Ramowy montaż okien w warstwie docieplenia budynku oferuje również firma AIB, w postaci systemu SIMPLEX BASIC. Umożliwia on łatwy i szybki montaż wyrobów stolarki, z gwarancją szczelnego zamknięcia otworu okiennego. Jego zastosowanie, tak jak w przypadku już zaprezentowanego systemu MOWO, nie wymaga uprzedniego otynkowania ościeża. System ogranicza do minimum czynności wykonywane przez monterów, co znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia przez nich ewentualnych błędów. Ponadto jest zdolny do przenoszenia dużych obciążeń i pozwala na montaż z wysunięciem okna na odległość 90 mm poza lico muru. Charakteryzuje się również możliwością, aby w przyszłości wymienić okno bez naruszania elewacji.

 

Kompletny system SIMPLEX BASIC składa się z elementów (profili) bazowych, które w łatwy sposób są ze sobą łączone, tworząc ramę wokół okna. Elementy przytwierdza się do ściany za pomocą kleju montażowego SIMPLEX SEALANT, pełniącego również rolę uszczelniacza, oraz wkrętów. W skład systemu wchodzi także listwa podokienna o regulowanej szerokości – MULTI BASE, która pozwala na regulację w zakresie od 55 do 82 mm. Umożliwia to jej wpięcie do wszystkich typowych okien tworzywowych i aluminiowych. Po mechanicznym połączeniu okna z murem wykonuje się jego uszczelnienie, przy pomocy piany poliuretanowej oraz taśmy INTEGRA SIMPLEX.

 

Przedstawiony system został zaprezentowany w ramach MONTERIADY na tegorocznych targach BUDMA odbywających się w Poznaniu, co obrazuje fot. 5.

 

 

2017 11 21 1

Fot. 5. Montaż okna w systemie SIMPLEX BASIC na BUDMIE 2017 r.

 

 

Zalety zaprezentowanych metod

 

Systemy ciepłego montażu okien w warstwie docieplenia ściany z zastosowaniem nośnej ramy instalacyjnej wyróżniają się szeregiem zalet, z których do najważniejszych należą: 

 

 • montaż okien może być realizowany na budynku jeszcze nieocieplonym, 
 • nie jest wymagane otynkowanie ościeża, 
 • wyeliminowano konieczność stosowania jakichkolwiek konsoli, wsporników i kotew, co oprócz uproszczenia procesu technologicznego wpływa na obniżenie jego kosztu, 
 • uzyskuje się porównywalne z innymi metodami montażu okien, a często lepsze parametry przenikalności cieplnej złącza, 
 • zapewniona jest wysoka szczelność złącza, zarówno w zakresie przepuszczalności powietrza jak i wody.

 

Dodać jeszcze można, iż w niektórych systemach, jak np. MOWO, nie ma potrzeby używania niestabilnych materiałów, do których zaliczana jest pianka poliuretanowa.

 

 

inż. Zbigniew Czajka

 

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.
2. Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych
3. Norma PN-EN 14351-1:2006+A1:2010
4. Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG Nr 004
5. Aprobaty Techniczne ITB: AT-15-9629/2016, AT-15-8219/2014
6. Instrukcja ITB Nr 421/2006 (B6/2016)
7. „MuratorDom”: Ciepły montaż krok po kroku
8. Materiały informacyjne firm: P.P.H.U. STROPEX, Tremco Illbruck, AIB 

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 11/2017 
  

 

 

wytyczne montazu

    Informacje na temat Wytycznych montażu mozna uzyskać bezpośrednio w redakcji miesięcznika Świat Szkła:

   - Agata Kostrzewa        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   - Agnieszka  Roguska    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


   oraz dziale dystrybucji

   - Iwona Markowska    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 więcej informacji też na stronie o Wytycznych do montaż okien i drzwi zewnętrznych tzw Instrukcja RAL

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
          sec