Czytaj także -

Aktualne wydanie

2021 06 okladka1

Świat Szkła 06/2021

User Menu

 

 ET-160x600-PL-3

 

 

 

facebook12

czytaj newsy Świata Szkła

- więcej szklanej architektury

 

Baztech

Miesięcznik Świat Szkła

indeksowany jest w bazie

czasopism technicznych

 

 

Tagi Globalne

Przykładowe wydanie

Świat Szkła 3/2021

2021 03 okladka1

(do pobrania) 

Wydanie Specjalne

okladka Dom inteligentny 22

(w opracowaniu) 

 dom bez barier okladka

gotowy

20200909przeciwpozarowe przegrody budowlane

 

Fasady przeszklone termika akustyka odpornosc ogniowa 2016

 

okna pasywne 2015a

 

Fotowoltaika w architekturze okladka

 

20140808Przegrody przeciwpozarowe

 

konstrukcje szklane

 

20140533 Konstrukcje przeszklone 2

 

Katalog 2021 okladka

 

banner konferencja 04 2019

 RODO

 

baner klej do luster 7 7 2021

Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?
 
Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów dostępnych na rynku?
 
Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?
   
Szyby zespolone – najnowsze korekty w normach serii EN 1279
Data dodania: 06.12.16

Pierwsza wersja projektu normy prEN 1279 została opublikowana w 1994 r. Zawierała ona projekt normy badawczej prEN 1279 część 2, 3 i 4, które miały zastąpić przepisy krajowe: w Niemczech normę DIN 1286 część 1 i część 2.

 

Kolejne wersje normy prEN 1279 (części 1 do 4 oraz 6), były dostępne w latach 1994/1995, a pierwsza wersja części 5 normy prEN 1279 była dostępna w roku 2001.

 

Ale upłynęło jednak jeszcze trochę czasu do publikacji zharmonizowanej wersji EN 1279-5 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności, która pojawiła się w 2005 roku. Od tego momentu, oznakowania CE dla szyb zespolonych (IGU) było już możliwe.

 

 

Faza współistnienie rozpoczęła się w marcu 2006 roku, po publikacji normy wyrobu w sierpniu 2005 roku i wreszcie obowiązkowe znakowanie CE dla szyb zespolonych zaczęło funkcjonować od roku 2007. Ponieważ części normy badawczej zostały już opublikowane w poprzednich latach, badania zgodne z nową normą były możliwe i wymagane. Nie były one równoważne z poprzednimi przepisami krajowymi.

 

Ponieważ normy (a szczególnie zharmonizowane normy wyrobu) muszą być poddawane przeglądowi co 5 lat, pierwsze wersje normy badawczej były zrewidowane w 2007. Wkrótce stało się oczywiste, że konieczna jest poprawa poprzedniej wersji w stosunku do jej uszeregowania i treści, i że uciążliwy etap weryfikacji jest potrzebny. W celu uniknięcia opóźnienia czasowego pomiędzy weryfikacjami norm badawczych i produktowych, rewizja części EN 1279-5, która powinna być dokonana w 2010 roku, została również zawarta w programie prac.

 

Wreszcie ze względu na wymogi nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (Construction Products Regulation), które weszło w życie od lipca 2013 roku, termin nowelizacji normy EN 1279 został przedłużony. Komitet normalizacyjny ma nadzieję, że nowe wersje wszystkich 6 części tej normy zostaną opublikowane w 2017 roku. Dlatego poniżej przedstawiamy zmiany, jakie są spodziewane przez producentów okien i fasad w chwili obecnej.

 

 

2016 12 16 1

Rys. 1. Historia szyb zespolonych od 1986 roku

 

 

Zmiany w europejskiej normie wyrobu dotyczącej szyb zespolonych

 

Niektóre treści niedawno zmienionej serii norm EN 1279 będą miały wpływ na kontakty pomiędzy producentami szyb zespolonych oraz producentami okien i elewacji, szczególnie w odniesieniu do następujących kwestii:

- wytrzymałość mechaniczna szkła, wymagania dotyczące uszczelnień krawędziowych, tolerancji wymiarów;

- klasyfikacja uszczelnień krawędziowych szyb zespolonych, dla szyb nieprzenoszących obciążeń, uszczelnień krawędziowych odpornych na promieniowanie UV przenoszących lub nieprzenoszących obciążenia;

- określenie wartości g oszklenia, związanego z właściwościami spektrofotometrycznymi/ solarnymi stosowanych powłok;

- dane do zamieszczenia w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz znaku CE.

 

 

2016 12 16 2

 

 

Wytrzymałość mechaniczna

 

W przeciwieństwie do informacji zamieszczanej do tej pory łącznie z oznakowaniem CE, w przyszłości nie będą wyszczególniane takie właściwości, jak grubość szkła i typ szkła, ale podstawową właściwością będzie charakterystyczna wytrzymałość na zginanie, zgodnie z zamieszczoną w artykule tabelą 1.

 

 

Tabela 1. Charakterystyka wytrzymałość na zginanie dla różnych rodzajów szkła, prEN 1279-5 [1] Tabela A.1

2016 12 17 1

 

 

W przyszłości producenci będą stosowali te wartości do określania wytrzymałości poszczególnych rodzajów szkła i typów oddziaływania, zgodne ze specyfikacją prEN 16612. Ponieważ norma ta jest, jak dotąd, tylko w fazie projektu, stosowane będą krajowe przepisy aż do ostatecznego wdrożenia tej normy. W Niemczech jest to seria norm DIN 18008, które zostały wprowadzone przez niemieckie władze budowlane.

 

Jeśli chodzi o obliczenia statyczne, to teraz po raz pierwszy norma poleca również rozważyć, jaki wpływ ma budowa szyby zespolonej (szczególnie dla specjalnych rozwiązań spełniających podwyższone wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz izolacyjności termicznej i akustycznej) na obciążenia krawędziowe w uszczelnieniu szyb zespolonych, wynikające ze zmiany ciśnienia i temperatury gazu wypełniającego przestrzeń międzyszybową.

 

(...)

 

Dokładniejsze sprawdzenie będzie wymagane w następujących sytuacjach:

- bardzo asymetrycznej budowy szyby,

- jeśli są stosowane bardzo grube (sztywne) poszczególne tafle szkła lub tafle ze szkła giętego,

- jeśli długość boku izolacyjnej szyby zespolonej jest

- jeśli w szybie dwukomorowej szerokość przestrzeni między taflami jest >16 mm,

- jeśli stosuje się szyby o małych rozmiarach (wysoka wytrzymałość na zginanie pojedynczych szyb).

 

 

2016 12 17 2

 

 

Aby zapewnić trwałość szyb zespolonych w trakcie ich eksploatacji, obliczeniowe obciążenie krawędzi nie powinno przekraczać 1,3 MPa. Obliczenia są wykonywane zgodnie ze specyfikacją prEN 16612 (Szkło w budownictwie. Określenie odporności na obciążenie tafli szkła za pomocą obliczeń i badań), Załącznik B. Aby sprawdzić te przypadki, prof. dr Franz Feldmeier przedstawił w postaci diagramów schematy wymiarowania w raporcie dla Bundesverband Flachglas (Federalnego Stowarzyszenia Szkła Płaskiego) [3] i zaproponował proste rozwiązania w tym zakresie. 

 

Nawet dopuszczalne tolerancje grubości, głównie w dwukomorowych szybach zespolonych montowanych do konstrukcji z zastosowaniem LSG (Linear Supported Glazing) i SSG (Structural Sealant Glazing) mogą prowadzić do sytuacji, w której konieczne staje się specjalne porozumienie pomiędzy producentami izolacyjnych szyb zespolonych oraz producentami okien i fasad w celu zapewnienia szczelności oszklenia.

 

 

2016 12 17 3

 

 

Jeśli zaś chodzi o tolerancje wymiarów, to należy zauważyć, że oprócz dopuszczalnych odchyleń w szerokości i wysokości tafli szklanych, nawet przesunięcia poszczególnych tafli od 2 do 5 mm są uważane za dopuszczalne. Stopień, w jakim może to mieć wpływ na trwałość szyby i czy w końcu może doprowadzić do pęknięcia szkła ze względu na przekroczenie jego wytrzymałości, powinien być określony, zwłaszcza dla dużych i ciężkich tafli szklanych, w każdym indywidualnym przypadku i uzgodniony za pomocą umów.

 

 

2016 12 17 4

 

 

Odporność na promieniowanie UV uszczelnień krawędziowych 

 

System szyby zespolonej, który jest przedstawiony na rys. 2 jako typ C (z prawej) musi być projektowany z uwzględnieniem dodatkowych przepisów technicznych (EN 13022-1) i powinien być produkowany z wykorzystaniem jedynie tych klejów, które są zgodne z normą EN 15434. System typu B (w środku), jako klejone przeszklenie z tzw. stepem, podlega specyfikacji podanej w ETAG 002. System typu A (z lewej) musi być dobierany jak standardowe izolacyjne szyby zespolone

 

 

2016 12 18 4

Rys. 2. Systemy montażu i uszczelniania krawędzi – typy A, B i C

 

Tabela 3. Tolerancje grubości szyb zespolonych

2016 12 17 5

 

 

Określenie wartości g

 

Oprócz wielkości przepuszczania energii słonecznej, zgodnie z normą EN 410 podawanej dla poszczególnych tafli szkła, w nowym projekcie normy EN 1279 zalecane jest, aby całkowita przepuszczalność energii słonecznej g była określona dla całego pakietu szyby zespolonej.

 

Gdy elementy przeciwsłoneczne są montowane w przestrzeni międzyszybowej, wartości współczynników powinny być określone i podane zgodnie z normą EN 13362-2. Przepis ten umożliwi projektantowi dokonanie dokładniejszej oceny komponentu budowlanego w odniesieniu do wnikania energii słonecznej do budynku w różnych sytuacjach.

 

 

2016 12 17 6

Źródło: Deventer

 

2016 12 17 7

 

nominalnie: 24.0

rzeczywiście: 23.1

 

 

Wnioski

 

Na podstawie definicji izolacyjnych szyb zespolonych, która jest sformułowana jaśniej w nowej wersji normy: Układ, który składa się z co najmniej 2 szyb, oddzielonych przez jedną lub większą liczbę elementów dystansowych, które są na wszystkich krawędziach hermetycznie uszczelnione i mechanicznie wytrzymałe, zgodnie ze specyfikacją w rozdziale 6.1 – wyroby, w których uszczelnienie zostało zweryfikowane zgodnie ze specyfikacją EN 1279-2 i 1279-3, są szybami zespolonymi. Pod warunkiem, że cykl badań został zakończony pomyślnie, a także nie nastąpiło pęknięcie w uszczelnieniu krawędzi (na przykład ze względu na okablowanie do urządzeń przeciwsłonecznych umieszczonych wewnątrz przestrzeni międzyszybowej).

 

 

2016 12 18 1

 

 

Podobnie jak wcześniej, próżniowe szyby zespolone są wyraźnie wyłączone z zakresu norm serii EN 1279.

 

 

2016 12 18 2

2016 12 18 3 

 

 

Nowa definicja oznacza, że szyby z wgłębieniem w uszczelnieniu krawędziowym – np. dla kanałów kablowych – będą traktowane jako szyby zespolone, pod warunkiem, że spełniają wymagania normy. 

 

 

mgr inż. Karin Lieb
ift Rosenheim

 

 

Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego
na International Rosenheim Window & Facade Conference 2016.
Pełna, oryginalna wersja wykładu dostępna na stronie www.ift-rosenheim.de

 

 

Literatura

prEN 1279-5:2016 Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Część 5: Ocena zgodności wyrobu z normą

prEN 16612:2013-06 Szkło w budownictwie. Określenie odporności na obciążenie tafli szkła za pomocą obliczeń i badań

Feldmeier F.: Report G1109-3: Beanspruchung des Isolierglasrandverbundes durch interne Lasten, September 2011 on behalf of the Federal Flat Glass Association (Bundesverbandes Flachglas e.V.) [Raport G1109-3 dla Federalnego Stowarzyszenia Szkła Płaskiego (Bundesverbandes Flachglas e.V.): Naprężenia w uszczelnieniu krawędziowym izolacyjnych szyb zespolonych spowodowane przez oddziaływania wewnętrzne, wrzesień 2011]

EN 13022-1:2014-08 Szkło w budownictwie. Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 1: Wyroby szklane do systemów oszkleń ze szczeliwem konstrukcyjnym dla podpartych lub niepodpartych oszkleń pojedynczych lub zespolonych

EN 15434:2010-07 Szkło w budownictwie. Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem)

ETAG 002-1:2012 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym. Część 1: Systemy z podparciem i bez podparcia oszklenia

EN 410:2011-04 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia

EN 13363-2:2005-06 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem. Obliczanie współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła. Część 2: Szczegółowa metoda obliczania

prEN 1279-1:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu

prEN 1279-2:2016 Szkło w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne. Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci

prEN 1279-3:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu

prEN 1279-4:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży

prEN 1279-6:2016 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe

 

 

Całość artykułu w wydaniu drukowanym i elektronicznym 
Inne artykuły o podobnej tematyce patrz Serwisy Tematyczne 
Więcej informacji: Świat Szkła 12/2016

 

 

Czytaj także --

 

 

01 chik
01 chik